Frank Sve (Frp) slår alarm om et ran i tilknytning til ferjefri E39 i Møre og Romsdal – et bompengeran. Hvordan kan Frank Sve hevde dette? Bompengenivået på E39 er en politisk avgjørelse som ikke er tatt ennå.

Prosessen med å vedta bompenger i et veiprosjekt foregår på følgende måte:

• Statens vegvesen utarbeider et faglig grunnlag om bompengepotensialet. Bompengenivået balanseres mellom at prosjektet skal finansieres og at målet om bo- og arbeidsmarked skal nås.

• Det faglige grunnlaget sendes på høring til kommuner og fylkeskommunen. Det legges stor vekt på fylkespolitikernes synspunkter i denne høringen.

• Det faglige grunnlaget og høringsuttalelsene sendes som bompengesøknad til Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet

• Det utarbeides Kvalitetssikring 2 (KS2) som også sendes til departementet.

• Basert på bompengesøknad og KS2 legger regjeringen fram bompengeproposisjon til Stortinget.

Status for gjennomføring av denne prosessen for Hafast, Møreaksen og Halsafjordsambandet på ferjefri E39 er som følger:

• Statens vegvesen har ikke laget sitt faglige grunnlag ennå.

• Frank Sve og de andre fylkespolitikerne har ikke fått saka på høring ennå.

• Samferdselsministeren har ikke mottatt dokumentene ennå.

• Kvalitetssikring 2 er ikke gjennomført ennå.

• Stortinget har ikke mottatt saka ennå.

Hvem er det da som har ranet til seg bompenger?

Ferjefri E39 er et svært viktig prosjekt for utviklingen av regionen vår. Fergeløsninger vil aldri kunne gi den samme effekten, heller ikke de autonome ferjene som Frank Sve nå tar til orde for i stedet for Hafast, Møreaksen og Halsafjordsambandet.

Ferje medfører at vegen bare er åpen noen få minutter pr. time. Da kan man få bli med på en saktegående ferd mot høy betaling – gitt at det er plass på ferja. Eiksundsambandet og Atlanterhavstunnelen er gode eksempler på hva som skjer når ferje erstattes med tunnel.

I begge disse prosjektene steg trafikken med ca. 100 % første året etter at ferje ble byttet ut med tunnel. Eiksundsambandet har nå ca. 350 prosent høgere trafikk enn da det var ferje. Det viser hvilken regional effekt det har å kunne reise ferjefritt.

Harald EspelandMøreaksen AS

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.