Regjeringen innførte i statsbudsjettet for 2022 12 timer gratis SFO til førsteklassinger og vil nå i 2023 innføre det samme for andreklassinger. 92 prosent av alle førsteklassinger benytter seg av dette tilbudet som er en økning fra 83 prosent i 2021. Totalt går hele 162.000 barn fra 1.–4. trinn på SFO.

Dette er en satsing vi i Delta ønsker velkommen, men vi er bekymret for om skolene klarer å følge opp med nok ansatte med riktig kompetanse.

Utdanningsdirektoratets rammeplan for SFO sier ingenting om krav til kompetanse for ansatte i SFO og det følger heller ikke noe midler over statsbudsjettet for å sikre en bemanningsnorm. I en hverdag med strammere kommunebudsjett og sterk vekst i antall SFO-plasser, blir det vanskelig å se for seg den store satsingen på kompetansen til de ansatte.

I en evaluering av rammeplan for SFO sier skolene selv at tilbudet til elever med særskilte behov blir dårligere ivaretatt nå enn for fire år siden. Da skulle det bare mangle at i alle fall disse elevene får oppfølging av ansatte med spisset kompetanse på feltet. For eksempel at flere vernepleiere og barne- og ungdomsarbeidere med fagskolekompetanse bør inn i kommunens kompetanseplan for ansatte i skole og SFO.

Læring, lek og trivsel avhenger av et godt offentlig tilbud innenfor skole og SFO. Vi trenger miljøarbeidere som er motiverte, er tett på familiene, empatiske og som jobber med høy grad av faglighet. Vi går i en retning av heldagsskole og kravene blir høyere. Konkret ønsker vi i Delta følgende satsing på SFO:

• Bemanningsnorm i SFO • Tilby fagskoleutdanning for barne- og ungdomsarbeidere • Flere vernepleiere inn i SFO • Krav til minimum fagbrev for alle ansatte

Miljøarbeiderne i skolen står i førstelinjen i å forhindre utenforskap og skape inkludering. Satse på god kompetanse rundt våre barn er en av de viktigste investeringene vi kan gjøre for fremtiden.