Eitt av prosjekta på ordføraren si blokk var ny veg (E39/E136) utanom Sjøholt sentrum. Statens vegvesen såg behovet og meinte det måtte kome ein ny veg gjennom Solnørdalen med tunnel frå Braute til Lande. Men dette prosjektet var ikkje prosjektert eller prioritert. Statens vegvesen kunne berre uforpliktande tippe at ein måtte rekne med 20 år før dette prosjektet kunne realiserast.

Det er 50 avkøyrsler frå E39/E136 på dei få kilometrane vegen går gjennom Sjøholt og nabobygdene. Som gjennomfartsveg betrakta, er E39 her ganske så tarveleg, køane aukar og gjennomsnittsfarta vert langt under maksgrensene på 70/60/50, fordi gjennomgangstrafikken må bremse opp for lokaltrafikk som skal køyre av. Og for folk som bur nær vegen veks rabalderet frå stadig fleire dekk som slår mot asfalten.

Då regjering og storting i 2013 varsla ei storsatsing på utbetring av E39 frå Bergen til Trondheim, var det venta at det ville bli fart i planleggingsarbeidet for å legge E39/E136 utanom Sjøholt. 10 år etter dét verkar Statens vegvesen å vere i villreie om kvar ein ny vegtrasé bør gå. I staden for å bry seg med Sjøholt, har Statens vegvesen tydelegvis prioritert å planlegge ei ny sløyfe av E39 frå Ørskogfjellet via Otrøya, over Julsundet til Molde, eller rettare under/bak Molde, slik at vegen og tunnelen frå Julsundet kjem ut på Bolsønes aust for byen, og skal knytast på eksisterande E39 der.

Bru og tunnelar frå Julsundet til Vik og ny tunnel/veg frå Julsundet til Bolsønes skal vere byggeklar. Men nye signal om mindre satsing på samferdsle gir utsettingar og tid til å stoppe opp og reflektere over kva som er optimal prioritering av utbetringar av E39/E136 framover for å bidra til vekst i næringsliv og befolkning i fylket.

Kanskje vil ei ny gjennomdrøfting kome fram til at større utbetringar på E39/E136 bør prioriterast slik: 1. Mauseidvåg-Moa. 2. Håhjem-Landedalen. 3. Bolsønes-Otrøya-Aukra (med bypakke i Molde og fylkesveg til Aukra). 4. Moa-Digerneset-Håhjem. 5. Otrøya-Vik-Ørskogfjellet. 6. Sulafjorden. 7. Halsafjorden.