KDU-ene er et forsøk på å få et bindeledd mellom innbyggere og politikere. Medlemmene i KDU-ene er ikke politisk valgt, men utpekt av et politisk utvalg, basert på forslag fra lokale organisasjoner og innbyggere. Antall representanter i Ålesund kommunestyre vil i neste periode bli redusert fra dagens størrelse på 77 medlemmer til et langt lavere antall. Dette henger både sammen med oppsplitting av kommunen, og vurderingen fra utvalget som ser på den nåværende styringsmodell som legger fram sin innstilling i disse dager. Uten å ta stilling til her hva som er riktig antall, er dette et innspill til hvordan en bør utnytte kommunedelsutvalgene etter en slik endring.

En endring av kommunestyrets sammensetning, gir dermed en mulighet til å bruke kommunedels-utvalgene for å ivareta den geografiske representasjonen man risikerer å miste ved å redusere antall medlemmer. KDU-ene vil være den naturlige og nødvendige forlengelsen av de politiske prosesser ut i de enkelte områder i Ålesund. En ny organisering hvor dagens komiteer som er underlagt kommunestyret byttes ut med utvalg, gir en mulighet for å knytte KDU-ene nærmere inn i det praktiske politiske arbeidet. I motsetning til en komité, kan et utvalg også knytte til seg medlemmer også utenfor kommunestyret.

I en slik organisering vil en naturlig fordeling være at utvalgene representerer det faglige og politiske i en saksgang, mens de lokal KDU-ene representerer den geografiske nærheten og kunnskapen. Da vil kommunedelsutvalgene kunne jobbe mye tettere på de politiske prosessene, og være en reell bidragsyter til de beslutninger som skal treffes. KDU-ene vil med en slik organisering være med å støtte under lokaldemokratiet, og være en viktig bidragsyter til at alle kan la sin stemme bli hørt.