I formannskapsmøtet vart det sagt i eit innlegg, at førre gang me søkte var Statsforvaltaren veldig klar på at det ikkje var grunnlag for å innvilge søknaden.

Det er jo direkte feil! I 2018 tilrådde Fylkesmannen (Statsforvaltaren) ei grensejustering for Ona, Sandøya, Orta og Lyngværet.

I eit anna innlegg vart det sagt at kommunen leverer heimetenester heilt ut til Ona. Det stemmer ikkje. I dag er det ingen som på grunn av alder eller helseutfordring har behov for heimehjelp/heimesjukepleie på Ona/Husøya. Det siste tiåret har dei som har hatt behov for desse tenestene blitt nøydde til å flytte til Harøya.

Under behandlinga i kommunestyret var 3 av 4 representantar som hadde bedt om ordet, og som var mot ei ny utgreiing, busette på Harøya. Det er det kanskje verdt å merke seg.

Det var veldig spesielt å høyre Sigmund Haugen (Ap) sitt innlegg, frå talarstolen i rådhuset i Ålesund. Ein vart sittande med følelsen av at ein følgde eit kommunestyremøte i gamle Sandøy kommune. For innbyggarar på Ona og Sandøya kan det anbefalast at dei går inn på kommune-TV på kommunen sine heimesider og ser opptak frå møtet.

Jessica Gärtner (H) peika i sitt innlegg mellom anna på at kommunedelingsprosessar ikkje er enkle, noko som merkast dagleg i Ålesund kommune, og at ei grensejustering ville krevje ressursar.

Me vil minne om at i mars i år, i saka om Haram skulle få gå ut av Ålesund, stemte Gärtner og fleirtalet i Høgre-gruppa for kommunedeling, og samtidig for å søke om grensejustering for krinsane Vatne, Tenfjord, Grytastranda og Søvik, slik at dei vart verande i Ålesund.

Håkon Lykkebø Strand (Frp) sikta nok til dette, når han i sitt innlegg undrast på korleis Høgre ville ha stilt seg dersom et kom eit innbyggarinitiativ frå Vatne/Tenfjord om ei grensejustering, at dei framleis hadde lyst til å vere i Ålesund kommune.

Ville Høgre då ha stemt for grensejustering, midt i ein kommunedelingsprosess?

Bjørn Sandnes (H) viser i sitt innlegg til at han veit om folk som vil bli frykteleg fortvila om Sandøya og Ona får gå til Aukra.

Til det er å seie at me kjenner mange som fekk ein tilsvarande følelse, etter at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2018 vedtok at Sandøya og Ona ikkje fekk følge Orta inn i Aukra kommune. At 87 % av innbyggarane på øyane framleis vil til Aukra, talar for seg sjølv.