I innlegg etter innlegg kommer Aud Farstad med den ene udokumenterte påstanden etter den andre. Sunnmørsposten ser ut til å trykke de ukritisk, uten å kreve kildehenvisning. I sitt siste innlegg skriver hun kritisk om transaktivismen og at «Desse ideane er som granskogen, dei tek over og skader no barn, kvinner og homofile.» Når Farstad slenger om seg med spinnville utsagn som «lesbiske vert tvinga til å sjå på menn som seier dei er kvinner, som sexpartnarar», så blir det rett og slett vanskelig å ta henne seriøst.

Mens man i kvinnekampen i kjemper for kvinners formelle og sosiale rettigheter i samfunnet, så kjemper FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold for alles rett til å være den de er. Altså at det ikke er andre som skal definere hvem man er.

I Norge sier «Lov om endring av juridisk kjønn» at du, basert på egen opplevelse av kjønn og kjønnsidentitet, får bestemme hvilket juridisk kjønn som skal framgå av folkeregisteret og personnummeret. Det handler altså ikke om å «skifte kjønn», men å korrigere en feilregistrering.

Begrepet «kjønnsidentitet» brukes om menneskers egne opplevelse av hvilket kjønn de er, mens «kjønnsuttrykk» er et begrep som brukes om de måtene vi bevisst og ubevisst uttrykker kjønn til omverden. Det kan handle om kroppsspråk, klær, hår, sminke, stemmeleie og vår generelle atferd.

De fleste mennesker har samme kjønnsidentitet som det kjønnet de ble tildelt etter fødsel, men ikke alle. Norge har siden 1970-tallet anerkjent at enkelte personer identifiserer seg som det andre kjønnet enn det de ble tildelt ved fødsel. Transperson er et paraplybegrep som brukes om personer som ikke identifiserer seg med kjønnet de fikk tildelt ved fødsel. Eksempelvis kan en person ha blitt registrert som en kvinne ved fødsel, men identifisere seg som en mann. Andre transpersoner blir gjerne omtalt som ikke-binære ettersom de verken identifiserer seg mann eller kvinne.

Mennesker med kjønnsinkongruens opplever at det er et manglende samsvar mellom deres kjønnsidentitet og kroppen deres. Kjønnsdysfori beskriver det ubehag eller de plager som er forårsaket av kjønnsinkongruens. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skriver at tallet på transpersoner i Norge variere mellom 20.000 og 260.000 mennesker, avhengig av om spørsmålet handler om henholdsvis dysfori eller ambivalens.

Før 2016 stilte norske myndigheter et krav om at transpersoner måtte gjennomgå irreversibel sterilisering for å kunne få anerkjent sin kjønnsidentitet. I 2019 fastslo den europeiske menneskerettighetsdomstolen at et krav om irreversibel sterilisering utgjør et brudd på menneskerettighetene.

Historien har vist oss hvor skadelig det kan være både for fysisk og psykisk helse når mennesker presses til å være noen andre enn de selv identifiserer seg som. Heldigvis er vi på vei til et samfunn der det er individet selv som ene og alene har rett til å definere seg selv, og at alle skal kunne være den de er.