Nok en gang blir det hevdet at den viktige eksportvegen på E136 gjennom Skorgedalen skal nedgraderes, og at all trafikk mellom Sunnmøre og Østlandet skal tvinges til å passere Vik bomstasjon på E39!

Eilertsen hevder at industrien på Sunnmøre skal betale ekstrakostnader for et veistykke de ikke har behov for – og at merkostnaden blir på svimlende 1 milliard 2022-kroner de neste 20 år.

Koordinert kampanje

Siden disse påstandene kommer opp igjen gang på gang skulle en tro at de er basert på fakta og ikke konspirasjonsteori, men for meg virker det som en systematisk og koordinert kampanje med feilinformasjon.

Statens vegvesen har skriftlig bekreftet at det ikke foreligger noen planer om å nedgradere E136 gjennom Skorgedalen

Allerede den 21. februar i år svarte samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård ut disse påstandene etter spørsmål fra stortingsrepresentant Frank Sve:

«Eit berande prinsipp som departementet legg til grunn for bompengar i strekningsvise prosjekt er nytteprinsippet. I dette ligg det at det er dei som får nytte av eit prosjekt som skal betale for det. Som statsråd vil eg sørge for at ein ikkje betalar for nytte ein ikkje får. Ut frå dette er det vanleg å etablere fleire bomstasjonar i eit prosjekt, slik at ein berre betalar for den strekninga ein køyrer.

Statens vegvesen planlegg at bomstasjonen for delstrekninga Ørskogfjellet-Vik i Vestnes kommune blir plassert mellom kryss på Ørskogfjellet og kryss på Vik. Slik vil trafikken som kjem frå Ørskogfjellet og skal følgje E136 mot Tresfjordbrua og Åndalsnes, ikkje betale i denne stasjonen. Denne løysinga gjer også at det vil vere mogleg å køyre bomfritt mellom Ørskogfjellet og Vik på dagens E39 og fv. 661.»

Klare og tydelige svar

Etter min oppfatning har statsråden gitt klare og tydelige svar som ikke er til å misforstå.

Statens vegvesen har skriftlig bekreftet at det ikke foreligger noen planer om å nedgradere E136 gjennom Skorgedalen.

  • Konklusjon 1: Trafikantene betaler bompenger kun for den vegstrekningen man faktisk kjører.

  • Konklusjon 2: De som skal kjøre den viktige Eksportvegen 136 fra Sunnmøre og opp Romsdalen kan fortsatt fritt kjøre Skorgedalen, og vil heller ikke bli belastet med bompenger for dette når Fergefri E39 Ålesund-Molde står ferdig.

Romsdal IPR har tatt en aktiv rolle i samarbeidet med Møre og Romsdal fylkeskommune, Sunnmøre regionråd, Nordmøre IPR, LO og NHO for rask oppstart av utbedringen av Eksportvegen E136.

Vi står samlet bak prioriteringen av denne viktige veistrekningen, og har hatt flere felles møter med Nye Veier om dette det siste året.