Vi må lese det som står på linjene og ikke mellom linjene! Bibelen er ikke gitt til egen fortolkning (2 Peter 1.19-2.22). Guds vilje skiller seg fra menneskers vilje i denne verden (Romerbrevet 12.2).

Himmel, helvete, omvendelse og dom er sentralt i den kristne tro og lære, selv om enkelte ikke tør å forkynne dette i 2022. Hebreerbrevet 6 forteller at omvendelse fra døde gjerninger, tro på Gud, dåp, håndspåleggelse, dødes oppstandelse og evig dom er grunnleggende. Dette beskrives som en grunnvoll i troen. Om denne grunnvollen ikke er i orden vil hele kirken kollapse. Den Hellige Ånd er avhengig av at Guds Ord forkynnes og ikke holdes tilbake (Apostlenes gjerninger 20.27), slik at Han kan overbevise verden om synd, dom og rettferdighet (Johannes 16.8).

Et av Bibelens mest sentrale vers taler om at vi skal fris fra fortapelse: «For så høyt har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn Den Enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv» (Joh 3.16). Peter sa det slik i Apostlenes gjerninger 3.19 «Derfor, få et nytt sinn og vend om så deres synder kan bli utslettet og fornyelsens tider kan komme fra Herrens åsyn.» Gud har satt betingelsene for hvordan vi skal bli berget for tid og evighet. Romerbrevet 10.9 sier «For dersom du bekjenner at Jesus er Herre med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde, skal du bli frelst.»

Bibelen er alltid dagsaktuell for våre liv uansett hva enkelte måtte mene. Paulus sier i 2 Timoteus 3.15-4.4 «Og helt fra barndommen av har du kjent De hellige Skrifter som har kraft til å gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hele skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet, for at Guds menneske skal bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning. Derfor vitner jeg for Gud og Herren Jesus Kristus, som skal dømme levende og døde ved Sin åpenbaring og Sitt rike. Forkynn ordet! Vær rede i tide og utide! Overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og undervisning. For den tid kommer da de ikke skal holde ut den sunne lære, men etter sine egne lyster hoper de seg opp lærere, og det etter hva som klør dem i øret. De skal vende ørene sine bort fra å høre sannheten, og de skal vende seg til eventyr.»

Lykke til med bibelsk skattejakt. I Kristus er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede.