Oppdragsgiver mottar henvendelser fra leverandører med forespørsel om endringer i inngåtte kontrakter som følge av krigen i Ukraina og den påfølgende strømkrisen og skyhøye kraftpriser.

Krigen og strømprisene har medført en rekke utfordringer for både leverandører og oppdragsgivere. Leverandører sliter med manglende eller forsinkede leveranser, forhøyede energipriser, transportkostnader, innsatsfaktorer og prisøkning, mens oppdragsgivere sliter med reduserte tilbud.

Veileder

DFØ, KS og NHO har sammen utarbeidet en veileder om handlingsrommet oppdragsgivere har i forbindelse med inngåtte kontrakter.

En rekke oppdragsgivere kjenner ikke til veilederen som er utarbeidet og ønsker dermed ikke å endre på kontraktene, da de er av den oppfatning at dette ikke lar seg gjøre på grunn av regelverket for offentlige anskaffelser.

Dette er fullt ut lovlig, dersom man holder seg innenfor regelverkets rammer. Det er tillat å foreta endringer som ikke er vesentlige og veilederen gir god informasjon og eksempler som kan benyttes.

Dessverre er det oppdragsgivere — gjennomgående de større — som ikke ønsker å endre kontraktene. Dette er ikke måten å vise innkjøpsmakten sin på!

Det kan f. eks være endringer som foretas etter en allerede utarbeidet endringsklausul. Men de fleste kontrakter inneholder ikke slike «føre-var-klausuler».

Derfor vil endringer som medfører en begrenset prisøkning eller andre endringer som følge av uforutsette omstendigheter, være relevant.

Næringsministeren har både skriftlig og muntlig, senest 16. september, uttalt og minnet oppdragsgivere på at de må se muligheten til å endre kontraktene innenfor regelverkets ramme i den situasjonen vi har nå.

Ikke overføre all risiko

Statens Innkjøpssenter har vært klare på at ikke all risiko må overføres til leverandøren. I nylig inngåtte og pågående anskaffelser har Statens Innkjøpssenter endret deler av kontraktene for å avlaste risiko i kontrakts gjennomføringen.

På vegne av våre medlemmer, setter NHO stor pris på at en så stor innkjøper er tydelig på dette.

NHOs leverandører opplever at mange oppdragsgivere gjør så godt de kan og følger henvisningene i veilederen. Dessverre er det oppdragsgivere, og her er det gjennomgående de større oppdragsgiverne, som ikke ønsker å endre kontraktene.

Dette er ikke måten å vise innkjøpsmakten sin på. Se heller til Statens Innkjøpssenter og lær av dem!