Derfor er det mange som reagerer på at kloakken skal pumpes i rør fra havgapet i Ålesund og Langevågen, helt inn til Kvasneset, med det håp at fjordstrømmen skal ta med seg avløpsvannet ut igjen.

Vi har i årevis blitt fortalt at strømmen går vestover, og at utslippet derfor vil gå ut mot havet. Rådgivende Biologer (RB) gjorde strømmålinger som viste at strømmen går omtrent like mye begge veger. Dette falt ikke i smak, så Multiconsult (MC) ble engasjert til å komme med en ny vurdering. Det har de gjort, rapport datert 12. mai 2022.

Det som er nytt er Kapitel 2 Strøm og hydrografi. Her presenteres strøm-modelleringsdata basert på Havforskningsinstituttet (HI) sin strøm-modell NorFjords160 (NF160). MC viser til en validering av modellen, gjort av HI, og skriver at basert på denne «antas et tilfredsstillende samsvar mellom måling og modell. «MC presenterer strømdata for bl.a. Kvasneset, Flisneset, Lahellestranda og Sunde, og konkluderer bl.a. slik:

«Ved Lahellestranda og Sunde veksler strømmen mellom å være rettet mot øst eller vest, men netto vanntransport er mot vest (…)».

«Modelldata viser en netto vanntransport mot øst på sørsiden av Storfjorden. Dette indikerer at Storfjorden typisk har en hovedtransport innover i fjorden på sørsiden og utover fjorden på nordsiden.

HI har sammenlignet modelldata med strømmålinger utført av Statens vegvesen med et stort antall målebøyer tvers over Sulafjorden mellom Langneset ved Brandal og Trælbodneset ved Nøringset. Målingene er gjort i dybder fra overflaten og helt ned til 450 meter. De har foregått i flere år, og er følgelig en helt unik samling av strømdata.

Målingene viser veldig ulike strømretninger i ulike dyp av fjorden, ved overflata ned til 10 m, 10 – 100 m, 100–250 m, og under 250 m.

HI framstiller sammenligning mellom modelldata og måledata grafisk, blant annet i form av spredningsplott. Et av disse vises her:

foto

Røde punkter er målte data mot NF160-data. Ved perfekt samsvar skal punktene ligge på en rett linje diagonalt i figuren. Graden av samsvar angis som «korrelasjonskoeffisient» (KK). Perfekt samsvar gir KK lik 1. Ved mindre perfekt samsvar spres punktene på begge sider av linja og KK blir lavere. KK bør være over 0,9. Figurene viser en stor spredning, og HI angir KK til rundt 0,5. Dette er dårlig samsvar.

HI angir også at samsvaret mellom modell og måling vil avta når avstanden fra målepunktet øker. Målepunktene ligger ca. 16 km fra Lahellestranda. Det er derfor veldig tvilsomt når vi leser i Sunnmørsposten at MC har «slått fast» at det er gunstigere strøm utenfor Lahellestranda. Vi kan få inntrykk av at MC har gjort målinger av strømmen. Det har de ikke.