Leserinnlegg 22. februar:

«Når får eg ta over?»

Eigarskifte Eigarskifte på gardsbruk kan vere utfordrande, sidan den nye generasjonen ofte ikkje får sleppe til på den tid då det er normalt å etablere seg med eit yrke. 

Leserinnlegg

Privat Landbruksminister Jon Georg Dale er skeptisk til at staten skal styre eigarskifta. 

Tidlegpensjonsordninga i jordbruket må styrkast, ikkje svekkast, skriv Tora Voll Dombu i Sunnmørsposten 9. februar.

Ho ynskjer å styrke rekrutteringa.

Det er eg heilt samd i. Men eg meiner det er lite målretta å gjere det ved at staten sender 80 millionar kroner ut av næringa årleg for å påverke når den formelle gardsoverdraginga skal skje.

I staden bør desse pengane brukast til investeringar for framtida fordi kapitalbehovet har vorte stort for dei som vil satse som bonde.


Motstand mot senere pensjon for bønder

Trondheim (NTB): Flere ungdomsorganisasjoner er imot et forslag om å fjerne tidligpensjon for bønder. De frykter det blir vanskeligere for unge å få innpass i yrket.

Haldninga mi til dette spørsmålet skuldast det grunnleggjande faktum at den yrkesaktive perioden er klårt lenger enn generasjonsintervallet. Det tyder at mange bønder må ha to yrkeskarrierar gjennom livsløpet.

Mange bruk er ikkje store nok til at det gjev arbeid og inntekt til fleire personar.

Da må den yngre generasjonen anten ha eit anna yrke til den eldre generasjonen går av, elles så må den yngre generasjonen sleppe til tidleg. Og då må den eldre generasjonen gå av i god tid før tidlegpensjonsalder på 62 år, og ha anna arbeid resten av yrkeslivet.

Korleis det best blir ordna på det einskilde bruk bør ikkje staten leggje seg opp i.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Slik ordninga er i dag kan den like gjerne bidra til at overdraginga vert utsett til den eldre generasjonen vert gamal nok til å kunne få tidlegpensjonen som er på jordbruksavtala.

Mange unge opplever at kapitalbehovet er tyngande.


Møre og Romsdal Bondelag inviterte mjølkebønder til samling

Nå må kyrne ut og få mosjon

Det er ikkje lenger noko bønn: Alle kyr skal mosjonerast – ute i det fri. Elles får bøndene bot.

Det blir fort behov for å setje seg i stor gjeld når ein skal i gang med ei yrkeskarriere i jordbruket. For å styrke rekrutteringa bør desse pengane heller nyttast til å gje investeringstilskot til unge bønder.

Då trur eg vi på ein betre måte legg til rette for unge bønder, slik både Voll Dombu og eg er opptekne av.

Jon Georg Dale
Landbruksminister

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.