Synspunkt om Ferjefri E39:

«Fast i Møre(s)aksen?»

Muligheter Terje Tovan i Borgerlisten i Molde er sterk motstander av Møreaksen, og mener at en satsing på Romsdalsaksen vil tjene næringslivet på Sunnmøre bedre – både i forhold til utvikling av bruteknologi og som det vegprosjektet som totalt sett løser behovene best. 

Leserinnlegg

Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal vedtok i 2006 oppstart av planarbeidet rundt «Ferjefri E39 i Møre og Romsdal». Det ble nedsatt arbeidsgrupper for søndre, midtre og nordre del av fylket. Gruppe «midt» fikk Helge Orten fra Midsund som leder. Han var da styreleder i Møreaksen AS (MA) og ordfører i Midsund. Også dagens styreleder i MA Erik Berg var medlem.

«Fagansvaret» ble av fylkeskommunen plassert hos Møreaksen AS.

Bedre eksempel på «bukken og havresekken» er det nesten umulig å tenke seg.


«Hvorfor har ikke fylkespolitikerne gått inn for Romsdalsaksen?»

Møre og Romsdal fylkes framlegg til ferjefri-strategi for E39 gir oss noe av svaret på «Hvorfor ikke fylkespolitikerne har gått inn for Romsdalsaksen».

Arbeidsgruppa til Orten la fram sin anbefaling i dokumentet «Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal». Konklusjon: Møreaksen – et prosjekt som i dag har vokst til ca. 40 milliarder (Ålesund-Molde). Dersom den kommer inn på NTP, blir det verken penger til Eksportvegen gjennom Romsdalen, Hafast eller Halsafjorden i overskuelig framtid.

Selve Møreaksen fra Tomrefjord via Otrøya til Julsundet 12 km vest for Molde kan ikke bygges som annet enn 4-felts motorveg, da brua ellers ikke blir stabil nok og tunnelen under fjorden ikke trygg nok.

Dermed sitter man der med en rekorddyr motorveg til Ortens hjemkommune (2088 innbyggere), og det hjelper ikke hvor mye man forsøker å spare i begge ender ved å bygge ut trinnvis og 2-felts i starten. Møreaksen fanger!

Næringslivet på Sunnmøre har i mange år arbeidet hardt for bedret forbindelse til Østlandet, kombinert med en god sammenbygging av byene i fylket.

Nå får de i stedet en omveg via Tomrefjord før de kan krysse den nybygde Tresfjordbrua. For å komme seg til Molde må man gjennom en 16,5 km lang og 360 meter dyp undersjøisk tunnel med nesten 500 meter høydeforskjell. Da har man kommet til Midsund.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Videre til Molde går motorvegen over verdens nest lengste hengebru. Hele transportnæringen er imot dette. Et flertall i befolkningen i fylket ser ut til å være imot dette, og et flertall i næringslivet i Molde sier de er imot dette.

Det samme gjelder fem ordførere på Sunnmøre som i Sunnmørsposten gikk sterkt ut mot traseen som er under planlegging. Hva med bedriftene på Sunnmøre?


Møreaksen-leder med sterke stikk til motstanderne:

Møreaksen: – Alternativet er at man fortsetter med ferje

– Det folk må ha klinkende klart for seg, er at hvis en får stoppa Møreaksen, så går ikke pengene automatisk til Romsdalsaksen, sier styrelederen i Møreaksen.

Er det koblingen Hafast-Møreaksen som gjør at bedriftene på Sunnmøre sitter stille i båten og tilsynelatende støtter MA? Tror de at de må støtte Møreaksen for å få Hafast? I så fall har de gått på en limpinne. Det er kun forkjemperne for MA som har fordel av koblingen. Sunnmøre og Hafast er taperen. MA er prioritert øverst, og har kommet lengst i planleggingen. Det er dessuten dokumentert at Orten i årevis har manipulert MA-tallene for samfunnsnytte, noe som er svært alvorlig for et medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Der sitter han nå og trekker i de samme trådene.

Bedriftene på Sunnmøre og Nordvestlandet har nå en historisk mulighet til å bli verdensledende i teknologi for flytebruer – med Staten som sponsor. Både Halsafjorden, Romsdalsaksen og Hafast bygger på slike løsninger. Der ligger det virkelig til rette for samarbeid! Dette er et marked som er nærmest umettelig på global basis.


Ordførarar på indre og nordre Sunnmøre vil ha E39 over Ørskogfjellet også i framtida

– Nektar å hamne i bakevja

– Ein framtidig E39-trasé lagt mellom Stette og Tomrefjord vil vere isolerande for oss.

I stedet går man inn for det som MA og Statens vegvesen kaller «kjent teknologi», altså å bore hull i fjellet. Det har mennesket drevet med i tusener av år – det er knappest fremtidsrettet. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen sier at man nå går bort fra undersjøiske tunneler. De er for dyre å bygge og drive, og har mange usikkerhetsmomenter knyttet til seg. Hva skal vi alle med Møreaksen? Sunnmøre spesielt trenger Hafast og Romsdalsaksen – da løses oppgavene.

Terje Tovan
Borgerlisten, Molde

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.