Ytring:

«Sjøtransport nedprioritert nok en gang»

Det har tilsynelatende vært en tverrpolitisk enighet om å øke konkurransekraften for sjøtransporten, men dette gjenspeiles ikke i forslaget til NTP som ble lagt fram tidligere denne uken.

Arnfinn Ingjerd er daglig leder av Maritimt Forum Nordvest.  Foto: Staale Wattø

Leserinnlegg

Av de 1000 milliardene som er fordelt i NTP går bare 4,6 milliarder til sjøtransporten. Maritimt Forum mener politikerne nedprioriterer sjøtransporten nok en gang.

Sjøtransporten frakter mer enn halvparten av alt gods i landet regnet i tonn pr. km, men blir avskrevet med en liten brøk av NTP-midlene.

Det er flaut at en sjøfartsnasjon som Norge ikke har politikere som er mer ambisiøse på sjøtransportens vegne. Mer gods må gå på sjø om en vil løse utfordringer som arealpress, lokal luftforurensing, mindre veislitasje og økt trafikksikkerhet.

Et mulig industrielt eventyr

Transportøkonomisk institutt har dokumentert at sjøtransporten er energieffektiv og slipper ut lite klimagasser, og teknologien utvikles raskt i en mer energieffektiv retning. Norge har i en teknologiklynge som leder denne utviklingen internasjonalt.

Når verdens skipsflåte etter hvert må redusere utslippene er dette teknologi som kan ha et svært stort eksportpotensiale. Vi snakker om mulig et industrielt eventyr. 80 prosent av alt gods globalt fraktes av skip.

I løpet av de neste 10 årene må alle disse gå over til å bruke grønnere teknologi, den har vi ambisjoner om å levere. Men da må Norge være et utstillingsvindu, vi må bygge et hjemmemarked. Det vi ber om er en brøkdel av det som årlig brukes på elbileierne.

Stortinget har satt mål

Stortinget har satt som mål at 30 prosent av godset som går lange distanser skal flyttes over på sjø. Dette er i tråd med et mål som EU har satt tidligere. Ifølge en rapport fra DNV GL slipper et skip ut så mye som 80 prosent mindre CO2 enn en lastebil.

Vi kan flytte 300.000–400.000 lastebiler av vegen årlig dersom det er politisk vilje til det. De tiltak som Maritimt Forum mener ville ha størst effektiv, er for det første insentivordninger for vareeiere til å velge sjøtransport og dernest en betydelig avgiftsreduksjon.

Maritimt Forum savner en mer offensiv grønn strategi, og forventer at Stortinget følger opp målene de har satt seg.

Arnfinn Ingjerd
Maritimt Forum Nordvest