Leserinnlegg om språk:

«Nynorsk i vidaregåande skule i Ålesund»

Illustrasjonsfoto. 

Leserinnlegg

Som nyleg pensjonert norsklærar har eg gjort meg nokre tankar om kvifor elevar i vidaregåande skule har ein tydeleg tendens til å velje bort nynorsk som hovudmål.


Historikar Aud Farstad:

«Ålesund er ikkje ein bokmålsby»

Det er trist å lese at Terje Storm Unhjem har mist oppvekstspråket sitt på grunn av ein skade, slik han skriv om i Sunnmørsposten 15. mars.

Eg har gjentekne gonger opplevd at elevar som kjem frå ungdomsskulane, til dømes frå øyene rundt Ålesund, gjerne vil endre til bokmål så snart dei kjem til første året på vidaregåande, trass i at dei har hatt nynorsk som hovudmål gjennom barne- og ungdomstrinna. Ein kan spørje seg kvifor.

Dei svara som melder seg først, er sjølvsagt at dei har bokmålet rundt seg på alle kantar, på internett og andre medium. Sjølv skriv dei på dialekt på sosiale medium, til og med til norsklæraren. Det er kjempeflott at sosiale medium gjer at ungdommar skriv meir, men kan det vere slik at dialektskrivinga øydelegg for eit reint nynorsk språk?

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Når eg har spurt elevane kvifor dei vel bort nynorsk, har eg fått slike svar:

• Eg hadde ikkje noko val på barne- og ungdomstrinnet, men vart aldri fortruleg med å skrive nynorsk.

• Eg gjer fleire feil når eg skriv nynorsk enn når eg skriv bokmål.

• Eg vil ha gode karakterar, og det er lettare å greie med bokmål som hovudmål.

Når eg har spurt bokmålselevar kvifor dei har imot nynorsken og sidemålet som prinsipp, har eg fått slike svar:

• Vi hadde nesten ikkje undervisning i nynorsk på ungdomsskulen.

• Kvifor skal vi lære to måtar å skrive norsk på?

• Alle skriv bokmål og dialekt når dei ikkje skriv skuletekstar på nynorsk.


Synspunkt 17. oktober:

«Språkleg respekt i Vestlandsregionen»

Ordskiftet om språk i Vestlandsregionen har som venta aktivisert Bokmålsforbundet. Det plar ikkje vere språkleg presisjon som pregar det dei skriv.

Sjølvsagt held ikkje alle desse argumenta vatn, men det er no slik dei tenkjer og meiner. Eg har spurt lærarar om elevane skriv bokmål når dei har prøver og tekstar i andre fag, og dei stadfestar at slik er det som regel. Eg veit at fleire lærarar skriv og underviser på nynorsk gjennom heile vidaregåande, og det gjer nok at elevane meistrar målforma betre, men likevel vel dei ho altså bort som hovudmål.

Når ungdommane vert myndige det året dei skal ta eksamen, kan ikkje læraren gjere anna enn å prøve å påverke dei heller. Dei tek avgjerda sjølv.

Eg har inga løysing på problemet, og det er heller ikkje sikkert at alle norsklærarar har same oppfatning eller erfaring, men dersom det er slik at mange ungdommar i Ålesund held fram med å skrive bokmål etter at dei har avslutta skulegangen, kan det jo vere at her er ei kampsak for målungdommen?

Unni Brevik
Aspøy

Har du noko på hjartet? Send innlegg ditt til debatt@smp.no.