Leserinnlegg om Møreaksen:

«På ville vegar?»

Vegval: Skal det sparast på E39 med å utsetje investeringar på strekninga mellom Ålesund og Vestnes – som her på Ørskogfjellet, medan Julsundet-Molde skal ha firefelts motorveg. Kjell Hove mener at sunnmørspolitikerne er for tilbakeholdne. Arkivfoto: Morten Hjertø 

Leserinnlegg

Helge Orten (H) vedgår i Sunnmørsposten at prisen på Møreaksen må kuttast for at prosjektet kan bli realisert. Han veit ikkje kor mykje, men han veit kvar det ikkje kan kuttast. Han meiner at brua over Julsundet må byggast med fire felt og han seier at Statens vegvesen krev at ein tunnel under Molde må ha fire felt fordi den er ein del av E39.

Han seier det ikkje, men tar det vel som gitt at også vegen mellom Julsundet og Molde skal ha fire felt (?). Han meiner og å vite kvar ein kan spare. Jau, det er på strekninga Vestnes – Ålesund, der han meiner det kan byggast tofeltsveg der ein legg til rette for firefelts veg seinare når behovet er der.


Solvik-Olsen sa nei til Romsdalsaksen

Dei som jobbar for Romsdalsaksen møtte mannsterkt opp då samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøkte Brattvåg torsdag kveld.

Veit Orten at det blir større trafikk over Julsundet enn på vegen Ålesund-Vestnes når den undersjøiske tunnelen er klar, eller er det kanskje tanken hans at vegen Digerneset – Vestnes kan utsettast «inntil vidare», slik at firefeltsvegen Molde-Vestnes vert den einaste firefeltsvegen i fylket, og at Ørskogfjellet inntil vidare vert den einaste vegen mellom Ålesund og Vestnes «inntil vidare».

Er ikkje Helge Orten klar over at vegen Ålesund – Vestnes skal ta trafikk som både går gjennom den undersjøiske tunnelen og trafikk som skal til/kjem frå E136 (Ålesund – Dombås)? Vil vegen Ålesund – Vestnes verte den aller mest trafikkerte vegen i fylket, utan at Helge Orten ser dette for seg?

Sunnmørspolitikarane må forlange at Digernes-Vestnes blir ferdigstilt samtidig, og med same standard som Julsundet-Molde, og at det må sparast ved å bygge tofelts bru over Julsundet dersom ikkje heile strekninga Digernes-Molde skal ha firefelts veg. Her må ostehøvelen fram. Det gir tofeltsveg, unnateke den undersjøiske tunnelen, som pga. sikringskrav må ha to løp.


Sjøl for 1.000 milliarder kroner får man ikke alt på ønskelista

Flere store vegprosjekter går en svært usikker framtid i møte ifølge en ny rapport fra Oslo Economics.

Etter mitt syn er sunnmørspolitikarar altfor tilbakehaldne. Sjå berre på tilstanden i Moa-området i Ålesund i rushtidene. Er det noko område i dette fylket som treng firefeltsveg, så må det vere frå Blindheim til forbi Moa. Akkurat no er det grunn til å stille spørsmålet om Helge Orten sine vegprioriteringar er ei av årsakene til at Høgre slit i Møre & Romsdal, slik det vert opplyst i Sunnmørsposten? Han må ha klart for seg at fylket har flest høgreveljarar på Sunnmøre, så hans urimelege Molde-fokuserte prioriteringar må vekke motvilje mellom hans eigne (dei som er vakne) her på Sunnmøre.

Kjell Hove
Ålesund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.