Matavfall, enda en gang

Klimabom Forfatteren av innlegget mener at resirkulering av matavfall vil gi mer klimautslipp totalt sett, samtidig som husstandene får en dårligere og dyrere renovasjonsordning. 

Leserinnlegg

I EU landene blir fortsatt størstedelen av avfallet deponert. Matavfall er den delen av avfallet som i et deponi først brytes ned til klimagassen metan.

EU har av klimamessige årsaker krevd utsortering av en prosentandel matavfall for å redusere utslippene av metan fra deponiene.

Det er i EU ikke lov å deponere utsortert matavfall. Utsortert matavfall må omdannes til CO2 enten ved direkte forbrenning/energigjenvinning, som biogass eller ved kompostering.

I Norge tok myndighetene i bruk strengere virkemidler enn EU for å få ned metanutslippene. Først kom det forbud mot deponering av husholdningsavfall som inneholdt matavfall. Deretter kom det forbud mot deponering av alt organisk avfall. I Norge blir det i dag ikke deponert våt- eller tørrorganisk avfall, det er derfor merkelig at EU krav om utsortering av matavfall for å hindre metangass utslipp i deponiene skal gjøres gjeldende i Norge.


Leserinnlegg om renovasjon:

«Savner svar fra ÅRIM»

  

Innlegg om avfallshåndtering:

«Matavfall og biogass, et tapsprosjekt»

Skal vi kildesortere matavfallet for å transportere det til energigjenvinningsanlegget på Grautneset der det kan blandes inn i restavfallet for å bli brent?

Østfoldforskning har beregnet at en ved å overføre ett tonn vått matavfall fra energi gjenvinning slik en har det på Grautneset til biogassdrivstoff så vil en i Norge redusere CO2 utslippene med 50 Kg. Det en glemmer å ta inn i regnestykket er at energiproduksjonen ved forbrenningsanlegget minker og at Norge får 600 kilowattimer mindre å eksportere eksempelvis til Tyskland som må brenne 135 kg kull ekstra.

Resultatet blir 50 kg mindre CO2 utslipp i Norge og 450 kg mer CO2 utslipp i Tyskland. For meg er det nesten uforståelig at politikerne som styrer ÅRIM, ønsker å innføre en dårligere og dyrere renovasjon med kildesortering av matavfall som til og med øker verdens CO2 utslipp. Produksjon av mat ved husdyrhold gir store utslipp av metan og CO2 til atmosfæren. Vi som EU bør heller arbeide for å redusere matsvinnet i stedet for å innføre kostbare ordninger som øker CO2 utslippene.

Spørreundersøkelse om sortering av matavfall:

Flertallet er positive

De som har sortert matavfall før, er også mest positive til den nye ordninga, i følge spørreundersøkelsen gjort av Årim.

Leserinnlegg om renovasjon:

«Det er vanskelig å se at en kan levere samme avfall til gjenvinning to ganger»

Ålesund kommune hadde på 70-tallet store vansker med å få plassert sitt husholdningsavfall. Omsider fikk kommunen gjort et vedtak om å bygge et forbrenningsanlegg i egen regi.