Samferdsel

«Trasévalg for Strynefjellsvegen»

Nok nå Forfatteren av innlegget mener spørsmålet om trasévalg for ny strynefjellsveg er overutredet, og at det er på tide å komme videre i arbeidet for å sikre en bedre og sikrere forbindelse mellom øst og vest over Strynefjellet. 

Dette har blitt en særdeles omfattende prosess, som er overutredet, og bærer preg av manglende lederskap

Rolf Guddal
Leserinnlegg

Sist jeg kommenterte og anbefalte trasévalg var i juni 2012, både til Statens vegvesen (SV) og med leserinnlegg i mediene. Jeg følte da at beslutningen var nær. Nå, snart fem og et halvt år senere, er vi vitne til en prosess så uryddig, uverdig og dyr at det savner sidestykke.

Det hele starta rundt 2007 og siden har prosjektledere i SV kommet og gått. Min kritikk går ikke på enkeltmennesker, men på systemet og prosessene, la det være klart. Men Statens vegvesen er jo underlagt Samferdselsdepartement som stadig ber om nye utredninger?


Strynefjellet inne igjen i NTP

Ny veg over Strynefjellet var heilt ute av Nasjonal transportplan, men det er no fleirtal på Stortinget for å få vegen inn ved rullering av transportplanen om fire år.

Ja, de er det, men jeg aksepterer ikke argumentasjonen når dette har pågått i over ti år. Ingen hindrer Statens vegvesen å si fra, og det er lenge siden at «nok er nok».

Innen ett år eller to burde alle tenkelige alternativ vært utredet og ferdigsnakket.

Nedenfor redegjør jeg litt nærmere hvorfor jeg innledningsvis uttrykker meg slik.

Planprosessene

Det er utarbeidet et utall alternativer med unødvendig stor detaljeringsgrad. Det er planer og reviderte planer, tilleggsutredning og revidert tilleggsutredning send til intern og ekstern kvalitetssikring, så konsekvensutredninger (KVU) i det uendelige, – svært uryddig.

I en løsning med midlertidig opprustning av tunnelene mente Statens vegvesen i 2012/13 at rassikring av Grasdalen måtte inngå (Konsept 0+).


Metier/Møreforsking Molde som ekstern kvalitetssikrer gikk ikke inn for dette med følgende begrunnelse: «Rassikring er ikke nødvendig for sikkerhetsgodkjenning av tunnelene, og således ikke en naturlig del av et minimumsalternativ.

Isolert sett er også rassikringen samfunnsøkonomisk høyst ulønnsomt (med en negativ netto nytte på rundt 300 mill. kr), og vil derfor være en prioritering i forhold til andre rassikringsprosjekter». Men hva om menneskeliv går tapt?

«Uaktsomt»

Et annet alternativ gikk ut på å føre Rv 15 i dagen i fjellsiden ovenfor Skåre, den mest rasutsatte partiet i Hjelledalen. Vi som er lokalkjente vet at dette ikke kan gjennomføres.

I min verden er dette anbefalinger som er «uaktsomme», og burde aldri blitt honorert. Det er ugreit når kostnadene for slik uforstand sendes oss skattebetalere.

At Statens vegvesen eller Vegdirektoratet i de aller seneste utredninger har tilrådd konsept B1 er verdt å merke seg, sammenhengende tunnel fra Skåre til Lægervatn med arm til Geiranger (se kart).

Kostnader er estimert til kr 3,85 mrd. eller ca. kr 165.000,- pr. lm som tilsvarer ca. kr 725,- per nordmann. Min bekymring ved å bygge en 16,6 km sammenhengende tunnel med ca. 750 høydemeter er brannfaren fra motorvogner, aldri har jeg hørt om slike størrelser.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Kostnader på utredningene

Jeg utfordret nylig Statens vegvesen på hva kostnadene for planprosessene akkumulerer seg til. Oversikten som Statens vegvesen i Sogn og Fjordane opererer med lokalt i perioden 2011–17 er ca. 6,5 millioner kroner knyttet til KVU.

Dette er langt fra det totale beløp, den øvrige forvaltning inkludert. Videre sitter jeg på informasjon som indikerer at Riksrevisjonen nå kan være interessert i planprosessen. Denne nyheten ønskes velkommen.

Sett litt i et lite perspektiv

Samferdselsprosjekter med kostnader over 750 millioner kroner blir av myndighetene underlagt strenge krav til kostnadskontroll og annen samfunnsmessige utredning. Dette har jeg stor forståelse for.

Heldigvis fikk Høyre/Frp-regjeringen i forrige stortingsperiode etablert selskapet «Nye Veier», som mer profesjonelt skal håndtere prosjekter på denne størrelse.

I generasjoner har vi sett Staten ved Statens vegvesen på landsbasis søle bort milliarder på milliarder i prosjekter utbygget stykkevis og delt fremfor samla og helt. Og hvem var det som truet med å legge ned dette nye foretaket i valgkampen nylig?

Jo, det var bakstreverske politikere fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.


Regionrådet:

Vil ha ny tunnel på Strynefjellet

Strynefjellet er i for dårleg forfatning, meiner Sunnmøre regionråd.

En ny utfordring kan melde seg når Fv. 63 mot Geiranger skal finansieres. Litt avhengig av alternativ, vil to av tre fylkeskommuner måtte forhandle med Staten om finansieringen.

Her snakker vi om milliarder, og det ligger her en ny potensiell nøtt både politisk og økonomisk som kan forstyrre fremdriften.

I et langtidsperspektiv skiller B1 seg ut, gitt sikkerheten ivaretatt, som en favoritt og den beste løsningen også i et samfunnsperspektiv, gitt den kunnskap vi har i dag.

En plan «B» i skuffen?

Skulle det nå bli tommelen ned for Rolls-Royce-alternativet B1, bør man regionalt også ha en plan «B» i skuffen.

Mitt råd vil da være å forsøke å få Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen til å fryse alle midlene til E-39 knyttet til bru over Nordfjord noen år og be om å få omdisponert midlene tilbake til B1.

Olden – Innvik får gul stripe i 2018, og det er fortsatt slik, at vi i verdens rikeste land blir nødt til å prioritere innimellom.

Så foreligger et tidligere alt. D2 til ca. 1,5-2,0 mrd. med tunnel fra Ospeli til Lægervatn som jeg også anbefalte i 2012. Registrere til slutt at det fremdeles regnes på «Stross-alternativet» 0+.

Det er uforståelig at dette ikke ligger nedlåst i en skuff.

Det vil påføre transport- og turistnæringen ubotelige skader, samt at øvrige trafikanter får en dårlig regularitet i byggetiden på to – tre år.

Dette har blitt en særdeles omfattende prosess, som er overutredet, og bærer preg av manglende lederskap.

Herfra blir det nå et politisk prosjekt. Tiden er overmoden for å komme seg videre med reguleringsarbeid. Det fortjener alle som har stått på i kampen, samt folk og næring i hele regionen.

Rolf Guddal
Tanum

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leserinnlegg