Utslipp av kloakk:

«Den store miljøsynderen»

Motstand Silje Aarflot er innbygger på Eidsneset på Sula, og er blant dem som har engasjert seg i debatten om det planlagte renseanlegget på Kvasneset - her fra et folkemøte om saken tidligere i år. I denne kronikken argumenterer hun for at det heller bør satses på utbedring av ledningsnettet enn å bygge nytt kloakkrenseanlegg, av hensyn til både miljøeffekten og økonomi.   Foto: Privat

Det er tross alt ene og aleine innbyggerne i Ålesund, via avløpsavgiften, som skal finansiere både utbedringene av ledningsnettet og et eventuelt felles renseanlegg

Silje Aarflot

Silje Aarflot, innbygger på Sula på et folkemøte om kloakkrenseanlegg på Kvasneset.  Foto: Privat

Leserinnlegg

Midt i sommerferien, hvor mange gledet seg til deilige badedager, kunne man lese om direkteutslipp av avløpsvann nær badeplassene rundt om i Ålesund.

En dukkert i sjøen fristet kanskje ikke like mye etter denne lesingen.

Dårlig ledningsnett

Sunnmørsposten har satt søkelyset på tilstanden til ledningsnettet for avløp, og de omfattende utfordringene hvor urenset kloakk går rett i fjorden. I mai satte bystyret denne problematikken på agendaen, og vedtok å øke utskiftningen av ledningsnettet for avløp fra 1 % til 1,5 % i året.

Det er vanskelig å estimere hvor lang tid utskiftningen i praksis vil ta, men rundt 15 år er rimelig å anta. En økning til 1,5 % utskiftning reduserer i beste fall denne tidsrammen med 1–2 år.

Kanskje ikke det store løftet vil noen si, men i praksis betyr det at VAR skal skifte ut minst 2.500 meter mer ledningsnett i året enn hva de gjør i dag. Dette er så ressurskrevende og kostbart at det vanskelig lar seg gjøre ifølge VAR (Vann, avløp og renovasjon).

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Renseanlegg ikke problemet

Ålesund kommune sitt ledningsnett har som kjent store problemer knyttet til overvann. Det betyr at når det regner, er ledningsnettet så overbelastet at flere av renseanleggene i Ålesund ikke oppfyller rensekravene.

Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal har opplyst at det hovedsakelig er overvannsproblematikken som gjør at rensingen ved anleggene ikke oppfyller rensekravene.


Fylkesmannen varsler tilsyn med Ålesund kommune

– Mange ulovlige utslipp

Urensa kloakkutslipp i sjøen er ulovlig, konstaterer fylkesmannen. Ålesund kommune har minst 23 direkteutslipp, og selv med gitt saneringsfrist, er mange frister utgått.

Det er altså ikke renseanleggene i seg selv som er det store problemet, men ledningsnettet fordi overvann og avløpsvann ikke er separert.

Fylkesmannen har vært tydelig på at Ålesund trenger å prioritere ledningsnettet.

Både VAR sine arbeidsgrupper og Norconsult har konkludert med at i årene fremover er det ledningsnettet som må prioriteres, og et eventuelt felles renseanlegg med Sula må komme etter at disse utbedringene er gjort.

Urenset i fjorden

Allikevel ble det hevdet i bystyret i mai at en kunne si «ja takk begge deler», og at det miljømessig var helt «tåka» å ikke gå for et felles renseanlegg med Sula NÅ. Men bygger man et felles renseanlegg med Sula nå, bygger man et anlegg som en ikke vil kunne utnytte fullverdig på mange år.


Mange avløpsrør må skiftes ut:

Har avløpsrør tilsvarende Ålesund – Eidsvoll: Mange lekker som ei sil

Ålesund kommune har mye gamle, lekke avløpsledninger som må skiftes ut. Lengden på avløpsnettet er like langt som strekningen Ålesund-Eidsvoll.

I rapporter fra VAR kan en lese at mye av den urensede kloakken aldri vil nå fram til et felles renseanlegg på Kvasneset, men vil gå rett i fjorden ved de 18–20 direkteutslippene, mellom 60–70 overløpene, og ved rundt 100 pumpestasjoner når det regner.

Da tenker jeg at bystyret trenger å gå en ny runde på hva som er til det beste for miljøet.

Skal Ålesund få bukt med den store miljøsynderen som fører til at urenset kloakk går rett i fjorden, da er det ledningsnettet som må få full prioritet i årene fremover, ikke et felles renseanlegg.

Satse i rett rekkefølge

Det er heller ikke «nå eller aldri». Ålesund har mulighet til å sikre gode avløpsløsninger med sekundærrensing slik det ble hevdet i bystyret, for i denne saka handler det om prioriteringer og satsinger i riktig rekkefølge.

Det er ikke «once in a lifetime» at en løsning om sekundærrensing for avløpsvannet i Ålesund vil komme på bordet. Faktisk er det slik at Ålesund kommune i det store og hele ikke har utredet ulike alternativer for et større renseanlegg.

De har vurdert utbedringer av sine eksisterende anlegg, opp mot felles anlegg med Sula på Kvasneset. Det er lettvint å hoppe på et alternativ som kommer på bordet, men det er klokt å begynne med å zoome ut å se på det store bildet og gjøre helhetlige vurderinger.

Først når en har dannet seg et bilde av hvilke reelle løsninger som finnes og medfølgende kostnader, kan en vurdere hva som er til det beste for miljøet, samtidig som en sikrer en fornuftig økonomisk løsning.

Kan bli dyrt

Det er tross alt ene og aleine innbyggerne i Ålesund, via avløpsavgiften, som skal finansiere både utbedringene av ledningsnettet og et eventuelt felles renseanlegg.

Da bystyret fattet vedtak om videre samarbeid om et felles renseanlegg med Sula, ble det ikke lagt fram tall på hvor mye dette vil belaste innbyggerne i form av økning i kommunale avgifter.

I tillegg kan hvem som helst google seg fram til fjellanlegg rundt om i Norge hvor det har vært store uforutsette utgifter, noe som har gjort at prislappen på anleggene har blitt betydelig høgere enn først estimert. Dette rammer utelukkende privatøkonomien til innbyggerne.

Å gå videre med et samarbeid med Sula kommune kan beskrives som økonomisk uansvarlig når en vet at det snart blir betraktelig dyrere å være innbygger i Ålesund.

Bypakken, det nye vannverket og økningen i utskiftningen av ledningsnettet for avløp vil føre til store belastninger for innbyggernes privatøkonomi.

En trenger å vurdere om disse økningene, i tillegg til kostnader for et nytt renseanlegg, er bærekraftig for innbyggerne i Ålesund.

Lytt til fagfolk

I tillegg kan en spørre seg hvor vidt det er akseptabelt for innbyggerne i Engesetdalen, på Ona med mer, som blir en del av den nye storkommunen Ålesund, å bli belastet med kostnadene til et nytt felles renseanlegg. Spesielt når de vet at Ålesund ikke har gjort en helhetlig vurdering hvor de har sett på ulike alternativer, plasseringer og kostnadsrammer for et nytt anlegg.

Når fagfolkene har uttalt at Ålesund kommune må utbedre ledningsnettet for å få miljøgevinsten de ønsker, da håper jeg bystyret tar dette til etterretning. Det er tross alt ledningsnettet som er den store miljøsynderen, og en ting er vi vel alle enig om, den store miljøsynderen vil vi ta.

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.