Valgkamp 2019:

«Eldreomsorgen må bli et hovedtema i den kommende valgkampen»

Mellvin Steinsvoll, styreleder Pensjonistforbundet Møre og Romsdal, medlem av Pensjonistforbundets sentralstyre og landsstyre. 

Eldreomsorgen må bli et hovedtema i den kommende valgkampen

Leserinnlegg

Om et drygt år er det valg igjen og denne gang er det plassene i kommunestyrer og fylkesting som skal besettes. Den lange valgkampen er i ferd med å komme i gang og i den sammenheng er det viktig at vi som er opptatt av en god videreutvikling av tjenestetilbudet til befolkningen, å være på banen med innspill.

Alle valg i vårt gode demokrati er viktige og interessante og vi skal alltid delta. Når det gjelder prosessene før valgene, er det slik at mulighetene til å påvirke politikernes retningsvalg og prioriteringer kan føles bedre før valg til kommunestyrer og fylkesting, enn før valg til Stortinget.

Selv om vi vet at det er i Stortinget rammene for vår utvikling lokalt i stor grad blir lagt, kan vi hvis vi engasjerer oss, være med å bestemme hvordan kommune og fylkespolitikerne bruker de rammer som tildeles fra Stortinget og skattepengene fra innbyggerne.

Skremmende forhold

Den lange valgkampen er i gang. I avisene ser vi allerede at politikere både på fylkesplan og på riksplan, er på banen med skryteinnlegg. Blant innleggene ser vi at noen mener at regjeringens satsinger på eldreomsorgen de senere årene, har gitt dette viktige området et stort løft. Det er til og med gitt rabatt til pleietrengende som har fått tildelt sykehjemsplass på dobbeltrom mot sin egen vilje. Noen bedre?

Samtidig med skryteinnleggene, ser vi nesten daglig store oppslag i relativt tydelig skrift om skremmende forhold i kommuner der eldreomsorgen og tryggheten for eldre blir beskrevet som elendig og uverdig. Til og med fra sjukehusa blir det ropt varsku om det store antall utskrivningsklare pasienter som blir liggende fordi kommunene ikke har plass til å ta imot dem.

Begynner å stramme seg til

Pensjonistforbundet Møre og Romsdal har i lang tid understreket de store utfordringer det økende antall eldre i Norge vil generere for kommunene. Dessverre så er det slik i mange kommuner, at verken det politiske flertallet eller administrasjon, har vist stor nok interesse og vilje til å ta de store utfordringene omsorgssektoren representerer i dag, og enda mindre de utfordringer vi alle vet vil komme i tiden fremover.

Riktignok finnes det kommuner som både legger planer og fatter vedtak om opprusting av omsorgssektoren, men når nødvendig opprusting skal budsjetteres, mangler pengene. Nå i 13. time, begynner det å stramme seg skikkelig til. Mange kommuner er på etterskudd og på den etterskuddslista, er det de største byene i Møre og Romsdal som fører an.

Over fra prat til praksis

Eldreomsorgen må bli et hovedtema i den kommende valgkampen. Å kvile seg på at det fra regjeringens side er gjort svært mye, holder ikke når kommune mangler de ressurser som skal til for å gjøre jobben overfor folket der de bor. Det holder ikke å kjøre på retorikken om at folk skal bo lengst mulig hjemme når en samtidig vet at svært mange som bor hjemme, bor i boliger som er mer enn 50 år gamle og at de færreste av disse boligene er tilrettelagt for eldre mennesker. Det er ikke nok å vise til reformen «Leve hele livet» og at landet har fått egen eldreminister, når kommunene ikke har økonomi til å opprettholde dagens antall omsorgsplasser og slett ikke kunne bygge for å møte det økende behov. Nei, her må vi over fra prat til praksis, det må tas et krafttak og det fort.

Tydelig på kartet

Kommunepolitikerne har ansvaret for et forsvarlig tjenestetilbud i kommunene. Pensjonistforbundet Møre og Romsdal vil starte arbeidet med å påvirke politikerne nå. Vi vil forberede politikerne på at vi har som mål å komme i nærkontakt med flest mulig av dem som ønsker seg inn i kommunestyrer og fylkesting etter valget 2019.

De politiske partier som stiller liste til valgene høsten 2019, vil i løpet av tidlig vår 2019, bli invitert til møter både med Pensjonistforbundets fylkesledd og forbundets lokale lag og foreninger i kommunene. Eldreomsorgen representerer en av kommunepolitikernes absolutte største utfordringer i tiden fremover, utfordringer som må løses med verdighet.

Pensjonistforbundet skal sørge for at denne viktige saka kommer tydelig på kartet i den kommende valgkamp og vi forventer at de politiske partier er interessert i å møte oss til saklige og fornuftige samtaler.

Mellvin Steinsvoll
Styreleder Pensjonistforbundet Møre og Romsdal, medlem av Pensjonistforbundets sentralstyre og landsstyre