Ytring om renseanlegg:

«Kvasnes igjen!»

Saka om renseanlegget på Kvasnes er en vanskelig sak. Det gjenstår mye utredning og undersøkelser før Ålesund og Sula kan lande på en endelig beslutning om bygging.

Kvasneset: I dette området har Sula kommune planlagt å legge et kloakkrenseanlegg for både egen kommune og Ålesund, men har møtt store protester.  Foto: Marius Simensen

Leserinnlegg

Miljøpartiet De Grønne har vært veldig usikker på denne saka, og er det fremdeles. Vår hovedintensjon har hele tiden vært at vi ønsker en miljømessig best løsning for fjordene rundt Ålesund og Sula. Ålesund har store utfordringer med lekkasje i rørsystemene og gamle renseanlegg. Sula mangler skikkelig renseanlegg i det hele tatt.

Prosessen i Sula kommune har vært kritikkverdig på mange vis. Manglende åpenhet for innbyggerne og manglende beslutningsgrunnlag for politikerne. Selve gjennomføringen i det famøse kommunestyret hvor avgjørelsen ble tatt kan også kritiseres, og jeg håper Sula har tatt lærdom av dette og blir mer profesjonelle, slik at det ikke er tvil om gyldigheten når vedtak blir gjort.


 

Det bør ikke være tvil om at Sula og Ålesund har behov for store oppgraderinger når det gjelder avløpsrør og rensing. Vårt ønske for denne prosessen var å få til et løft for begge kommunene. Det vil bli kostbart, men vi tror på sikt at dette vil være viktig for livet i fjordene våre.

Så kommer vi til selve plasseringen av anlegget på Sula. Miljøpartiet De Grønne var helt klar i bystyret i Ålesund i vår på at vi ønsket et anlegg som var lagt mye lenger ute mot havet. Det var gjort altfor lite utredning av konsekvensene for fjorden og innbyggerne ved å legge det såpass langt inne i fjorden. Dette gjelder blant annet strømforhold, samla mengde utslipp, rensegrad, luktforhold, bråk i anleggsperioden og trafikkforhold.

Vi valgte til slutt å støtte vedtaket i Ålesund om å arbeide videre med planlegging av et felles renseanlegg mellom Ålesund og Sula. Vi ønsker derimot ikke å låse oss på sted enda, og ser i dag at vi burde stått hardere på for å ta ut stedsnavnet Kvasnes i fellesvedtaket. Det er altfor tidlig å lande på en endelig plassering. Det er veldig mye som taler for at anlegget bør ligge mye lenger ute i fjorden.


Letta ordfører - skuffet beboer etter at Sula gikk for Kvasneset med knappest mulig margin:

Her vil Sula og Ålesund rense kloakken til 70.000 mennesker: – Knust, sjokkert og fortvilet

 

Det meste av denne prosessen er det Sula som styrer, og vi forventer at Sula kommune kan ha en like grundig utredning av alternativene som Ålesund har i vannverksaken i Brusdalen. Skal en utredning ha tyngde og troverdighet så må alternativene være klare og alle moment veies opp mot hverandre. I denne saka er det mye usagt og mye dokumentasjon mangler.

Ålesund vedtok å arbeide videre med Sula om dette, og derfor forventer vi at arbeidet videreføres, og utredninger blir bestilt. Når all dokumentasjon ligger på bordet og alternativene kan veies opp mot hverandre, så er vi klar til å ta endelig beslutning om dette er det beste for innbyggerne og livet i fjorden.


Snuoperasjon i bystyret:

Ålesund vil bygge felles kloakkrenseanlegg ved Storfjorden

Rådmannen rådet til å si nei, det samme gjorde formannskapet. Så snudde vinden. Nå sier Ålesund bystyre likevel ja til å bygge et felles kloakkrenseanlegg med Sula på Kvasneset.Ordfører: – Forstår usikkerheten på Kvasneset

– Jeg forstår usikkerheten hos naboene, men for fellesskapet er dette den beste løsningen.Ålesund trenger også oppgraderte anlegg

Alle kloakkrenseanleggene i Ålesund drives på dispensasjon fra kravet om sekundærrens.