«Skipstunnelen inn i statsbudsjettet»

Stad Skipstunnel: – Det har fra politisk hold nærmest gått prestisje i å trenere prosjektet, skriver Einar Ebbesen. Illustrasjon: Kystverket. 

Leserinnlegg

Stad Ap ser med bekymring på at dagens regjering ikkje har inne pengar til Stad skipstunnel i statsbudsjettet for 2019.

Stadhavet er i dag eit farleg havstykke som bremsar regulariteten på mange typar frakt til sjøs.

Fiskebåtar, fôrbåtar, brønnbåtar og anna type varetransport vert liggande og vente på gunstige vêrforhold. Det fører til dårlegare prisar og mindre påliteleg transport.

«Skipstunnelen utsett igjen»

Første forslaget til skipstunnel ved Stad kom så langt eg hugsar i 1887. Og som ein sa etter eit av dei alvorlege forlisa: «Hadde Stad lege i Oslofjorden, var tunnelen komen før Kong Håkon».


Hurtigbåtruta på kysten er ei viktig transportåre.

Stad skipstunnel vil kunne knyte Vestlandet saman på ein heilt ny måte, og vi vil få ein mykje større bu- og arbeidsmarknadsregion frå Ålesund via Ulsteinvikområdet til Måløy og Florø.

Samferdsledepartementet har spådd stor auke i skipsfarten fram mot 2040, og Stad skipstunnel vil bidra til å auke tryggleiken for alle som trafikkerer Stadhavet, slik at meir gods naturleg kan fraktast med båt i staden for på vegane. Dette vil vere viktig for at Norge kan nå dei klimamål som er sett.


Arbeidarpartiet har både lokalt, regionalt og nasjonalt vore tydelege på kor viktig Stad skipstunnel er.

Stad Ap ber innstendig om at det vert løyvd tilstrekkeleg midlar i Statsbudsjettet for 2019, slik at Kystverket kan kome i gang med dette viktige utviklingsprosjektet for heile kysten.

Siri Sandvik
Ordførarkandidat Stad Ap

Jan Vidar Smenes
Varaordførarkandidat, Stad Ap

Berner Midthjell
Leiar, Stad Ap

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.


Rådmann i Ulstein blir den ny kystdirektør:

Einar Vik Arset gler seg til oppgåva

– Kystverket er eit fyrtårn, og eg ser fram til å arbeide inn mot ein profesjonell organisasjon.