Åpent brev:

NTNU-studenter protesterer mot helsekuttene

Åpent brev fra sjukepleierstudenter i Ålesund.

Kull 2016 ved NTNU Ålesund har satt i gang underskriftskampanjen #godtarikke mot kuttene i Helse Møre og Romsdal.  

Leserinnlegg

Til styret i Helse Møre og Romsdal ved styreleder Ingve Theodorsen

Vi er over 100 studenter som går ut av NTNU Ålesund til sommeren som ferdigutdannede sykepleiere. Vedlagt finner dere bilde av oss, samt en underskriftskampanje i regi av oss.

Denne henvendelsen kommer som følge av styrevedtak om å redusere 200 årsverk i Helse Møre og Romsdal.

Vi, som kommende sykepleiere, vet at yrkesvalget vårt fra før av vil føre til en svært krevende arbeidshverdag. Vi vet at 1 av 5 sykepleiere velger seg nye yrkesveier, og at mange av oss blir sykemeldt som følge av arbeidsbelastningen. Likevel har vi valgt sykepleie som yrke. Vi brenner for pasientene våre, og derfor hever vi stemmene. Når Helse Møre og Romsdal skal redusere med 200 årsverk frykter vi at vår arbeidshverdag, og pasientenes løp gjennom helsetjenestene våre, vil bli desto mer krevende - og det godtar vi ikke.

Leiar, 9. januar:

«Stå samla i kravet om meir til Møre-sjukehusa»

Helse Møre og Romsdal har fått kniven på strupen, og må gjennomføre svært dramatiske kutt på kort tid. Styret har forlangt å få kuttlista på bordet allereie 24. januar.


Vi har forståelse for at arbeidet til HMR er komplekst og krevende. Krav om overskudd gir behov for å øke produktiviteten og effektiviteten. Samtidig bør HMR stille seg spørsmål om dette har gått så langt at det går ut over kvaliteten og verdigheten i pasientbehandlingen. De  bør også stille seg spørsmål om det vil ødelegge verdiene til de ansatte som dermed både blir syke og utmattet av arbeidet. I så fall bør de stå frem som gode ledere og forutse et forfall og aktivt komme med tiltak og handling da dagens styringsmodell ikke holder mål.

Om HMR i tråd med stortingsmeldinger ønsker kvalitetsforbedring, bedret pasientsikkerhet og et brukerorientert helsevesen, kan ikke dette gjøres ved å redusere antall stillinger. Ved åredusere antall stillinger og helsetilbud kan ikke disse målene nås, og man kan risikere at målene motarbeides. Sykepleierne kan omtrent ikke bruke tid på informasjon til pasienter og pasientopplæring i dag. Sykepleiere kan ikke jobbe kunnskapsbasert når man knapt har tid til å følge dagens rutiner.

Leiar, 9. januar:

«Stå samla i kravet om meir til Møre-sjukehusa»

Helse Møre og Romsdal har fått kniven på strupen, og må gjennomføre svært dramatiske kutt på kort tid. Styret har forlangt å få kuttlista på bordet allereie 24. januar.


Vi anser nedskjæringen i årsverk som et kortsiktig virkemiddel med langvarige og kostbare konsekvenser. Vi frykter ikke for vår mulighet til å få jobb, men vi frykter for hva den jobben vil innebære. For med økt arbeidsbelastning på sykepleierne vil konsekvensene kunne bli flere sykemeldinger, redusert pasientsikkerhet, flere reinnleggelser, mindre kunnskapsbasert praksis og sykepleiere uten tid til å utøve sykepleie.

Til slutt vil vi nevne at vi er svært kritiske til nedleggelsene og nedskjæringene i feltene knyttet til rus og psykisk helse, slik man nå tenker på Sjøholt DPS. Vi har møtt menneskene dette vil påvirke, vi vet hvilken trygghet tilbud som dette gir. Vi kan ikke sitte stille å se på at så viktige helsetilbud reduseres og fjernes.

Foreslår å slå sammen sengeposter i Molde og Ålesund

Helse Møre og Romsdal varsler ytterligere kutt for å nå nedbemanningen på 200 årsverk. Neste konkrete tiltak er å samle fødeavdelingen i Molde og Kristiansund, og å slå sammen sengeposter i Molde og Ålesund.


Vi vil med dette på det sterkeste oppfordre styret i Helse Møre og Romsdal til å tenke nytt. Tenke investeringer som gir effektiviseringsgevinst, tenke fremtidsrettet og langsiktig. Vi forstår at dette er en krevende tid. Men vi vil ikke godta jobbtilbud i Helse Møre og Romsdal om dette er løpet som legges for vår fremtidige arbeidshverdag og pasientenes fremtidige behandlingstilbud.

- Vi godtar ikke jobbe for Helse Møre og Romsdal om tiden vår til pasientkontakt skal bli enda kortere.

- Vi godtar ikke jobbe i et system hvor vi vil ha enda større sjanse til å bli utbrent.

- Vi godtar ikke jobbe som sykepleiere om vi ikke skal få tid til å gi sykepleie.

- Vi godtar ikke være en del av et system som raserer pasienttilbudet

- Vi godtar ikke å måtte sette til side alt det viktige faget vi har lært for å tilfredsstille et så lavt budsjett.

- Vi godtar ikke jobbe for Helse MR om dette er veien de velger å gå. Med kutt i 200 årsverk vet vi at det er vi og pasientene som må ta regninga. Det godtar vi ikke.

Med hilsen fra kull 2016 ved NTNU Ålesund

---------------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.