Leserinnlegg:

«Hvorfor klage og varsle?»

Runar Finvåg er pasient- og brukerombud i Møre og Romsdal.  Foto: Pasient- og brukerombudet

Ytring

Fylkesmannen opprettet tilsynssak mot Kristiansund kommune, Kringsjå sykehjem i juli 2018 etter å ha fått bekymringsmeldinger om forholdene ved sykehjemmet. Fylkesmannen konkludert i tilsynssaken med at kommunen bl.a. hadde brutt kravet om forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Det ble gitt kritiske merknader på flere områder bl.a. angående lav bemanning, avvikshåndtering, ernæring, legemiddelhåndtering og aktivitetstilbud.

Etter at tilsynsrapporten ble gjort kjent ble det store oppslag både i lokal og nasjonal mediene, og kampen om å definere «sannheten» om hvordan tingenes tilstand på sykehjemmet egentlig var, gikk over flere dager. Debatten i mediene var temmelig opphetet og utsagn som «sånn kan vi ikke ha det» og «noen må stå til ansvar» gikk ofte igjen.

Lite kom det fram hva pasientene eller pårørende opplevde hvordan tjenestene var. Har dere som pårørende sett at det har vært for lav bemanning? Har dere sett feilmedisinering? Har dere opplevd at deres kjære ikke er blitt tilstrekkelig ivaretatt? Dette er spørsmål vi lurer på.

Pasient- og brukerombudet vet at det generelt er en betydelig klagefrykt blant pasienter og pårørende, og mange tør ikke si fra hvis de opplever at tjenestene ikke er bra nok. Frykten for at klage og kritikk kan føre til sanksjoner og dårlig samarbeidsklima, setter ofte en stopper for å klage. I tillegg ser mange at personell som er på vakt har det svært hektisk og gjør sitt aller beste – og vil ikke bry disse hjelperne med enda mer belastning enn hva de allerede står i.

Vår oppfordring til pasienter og pårørende er at det er viktig å si fra og klage hvis tjenestene ikke er bra nok. Pasienten (herunder pårørende) har sterke rettigheter med hensyn til å hvordan tjenestene skal legges til rette for den enkelte, også rett til å klage hvis tjenestene er for dårlige.

Likeledes er vår oppfordring til helsepersonell bl.a. å legge til rette for god medvirkning og involvering av pasient og pårørende, og melde avvik hvis feil oppstår. Det bør på enhver arbeidsplass være en åpenhetskultur om at det er viktig og riktig å melde fra om feil og avvik.

Vår oppfordring til kommunene er at de har en plikt til å organisere virksomheten slik at helsepersonell og pleiere blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter. Dette gjelder også at tjenestene tilføres tilstrekkelige ressurser. Kritikk og klager fra pasienter og pårørende forventes at kommunen håndterer på en imøtekommende og konstruktiv måte.

Intensjonen og målsetting med å klage, melde bekymring, melde avvik, føre tilsyn – er bl.a. å bidra til forbedring av tjenestene. Offentliggjøring av tilsynssaken i Kristiansund kommune fikk stor oppmerksomhet og engasjerte mange. Samtidig tror vi at tilsynet i denne saka bidro til å iverksette tiltak for å forbedre tjenestene i kommunen.

Hvis det oppstår situasjoner som dere pasienter og pårørende synes er vanskelig å si fra om direkte til tjenestene, så kan dere ta kontakt med Pasient- og brukerombudet. Vi vil i dialog med deg finne ut av hvordan saka best kan løses. Vi mener at enhver tilbakemelding og klage kan bidra til at tjenestene kan bli litt bedre.

Runar Finvåg
Pasient- og brukerombud i Møre og Romsdal

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.