Lesarinnlegg:

«Nye vegar AS, det skal bli ei sann fryd!»

Frydar seg: Frank Sve (Frp) gler seg over at Nye veier AS kan få ansvaret for å bygge ut E39 Molde-Ålesund. 

Leserinnlegg

Ja, det skal bli ei sann fryd dersom Nye vegar AS får ansvaret for utbygging av E39 frå Ålesund til Molde. Det vil verte ei sann fryd, når vi alle slepp å lese side opp og side ned, der til dømes Møreaksen AS står fram med den einaste sanninga over alt og alle.

Det vil verte ei sann fryd, å få alle vegprosjekt frå Ålesund til Molde, og kryssing av Romsdalsfjorden, milevis vekk frå Statens vegvesen, lobbyistane, og sjølvoppnemnde såkalla regionråd.


Det vil verte ei sann fryd, å få oppleve at vegprosjekt vert reelt billigare. Ikkje slik som i dag med Statens vegvesen, der det som oftast vert betydeleg dyrare enn framlagde overoptimistiske kostnadsanslag.

Det skal bli ei sann fryd, å kunne få vurdert alle moglege byggemetodar, teknologiar, og der gåande, syklande og miljøet også vert teke omsyn til.

Det skal bli ei sann fryd, å kunne få gjennomført utgreiingar av både flytebruer, og andre traserer slik som til dømes Romsdalsaksen.

Det skal bli ei sann fryd, å oppleve at strekninga Ålesund-Molde, vert bygd ut til det beste for næringslivet, transportnæringa og for folk flest.

Det skal bli ei sann fryd, å oppleve at kommunane og fylket kan spare mykje pengar, som i dag vert rota vekk i sjølvoppnemnde regionråd, vegselskap og til lobbyverksemd.

Leder 6. mars:

«Sannhetens time for nye vegprosjekt»

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik tar nå de første grepene for å få kontroll over fylkesøkonomien.


Det skal verkeleg bli ei sann fryd, å kunne nytte Nye vegar AS også her i fylket, noko Møre og Romsdal Frp har kjempa for lenge, og som vi reknar med kjem på plass så raskt som råd.

Frank Sve
Fylkesordførarkandidat, fylkesleiar og gruppeleiar i Møre og Romsdal Frp

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.