«Avskytingen av hjort må økes»

Planlegging av årets jaktsesong er i gang.

Hjort på beite på innmark.  Foto: Knut Arne Aarset

Ytring

Møre og Romsdal Bondelag vil poengtere overfor kommunene viktigheten av en aktiv hjorteviltforvaltning. Hjortebeiteskader er et gjennomgående tema fra våre medlemmer. Hjorten samler seg helst på godt drevne arealer for å beite på det beste graset, og det gir store økonomiske tap.

Ifølge «Forskrift om forvaltning av hjortevilt» skal forvaltningen sikre bestandsstørrelser som fører til at hjortevilt ikke forårsaker uakseptable skader og ulemper på andre samfunnsinteresser. Vi mener at hjortejakta ikke oppfyller formålsparagrafen i forskriften. Flere av våre medlemmer har dokumentert at hjorten har beitet 30–40 prosent av avlingen. Det økonomiske tapet i slike tilfeller går langt utover det som er akseptabelt. Dette må vi i fellesskap gjøre noe med.

På grunn av tørken i 2018 er fôrsituasjon anstrengt. Møre og Romsdal Bondelag anbefaler kommunene å øke avskytningen med 50 prosent de nærmeste årene. Samtidig ber vi om at terskelen for å tildele skadedyr er lav.

Vegard Smenes, styremedlem Møre og Romsdal Bondelag
Arnar Lyche, organisasjonssjef Møre og Romsdal Bondelag

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

På Sjøholt blir 240 mål bygg og havre meia ned og pakka i rundballar til kufôr til vinteren

Kornslått blir naudfôr

Også kornet på Sunnmøre blir naudfôr for å unngå nedslakting av dyr.


Mange bønder er i gang med ein tredje slått

Bygge ned dyrka mark? Det er eg sterkt imot

Etter årets tørkesommar er det mange bønder som no prøver å berge ein tredje slått, for å få nok gras til vinteren.