Havneloven:

«To steg tilbake»

Taper: Kystrederiene er misfornøyde med regjeringens innsats for å flytte mer av godstransporten fra veg til sjø, og reagerer på forslaget til til ny Havne- og farvannslov.   Foto: Staale Wattø

Ytring

Under konferansen «The North West» i Ålesund fredag 26. april tok samferdselsminister Jon Georg Dale til orde for en radikal omlegging av sjøtransporten for å få den til å fungere etter mål og forventninger. Han ble sitert på at vi faktisk «må brenne alle papir og begynne på nytt».

Dette er et merkelig utspill fra samferdselsministeren, tre uker etter at hans egen regjering la fram sitt forslag til ny Havne- og farvannslov. Dette var regjeringens store mulighet til å justere rammene for kystforvaltning og havnedrift, slik at sjøtransporten kunne bli i stand til å vinne mer last fra vegtransport, møte målene i Nasjonal Transportplan (NTP) og bidra til utslippskutt.

Jon Georg Dale på The North West:

– Problemet er at den dagen det er feil i signalanlegget et eller annet sted, så er laksen forsinka til markedet.

– Ingen har det travlere enn død laks, påpekte Jon Georg Dale på The North West fredag.


Regjeringens forslag ble en skuffelse. I stedet for å legge til rette for mer sjøtransport, foreslår regjeringen å svekke de finansielle ressurser til effektivisering ved å åpne for liberalisering av havnekapitalen, dvs. at kommunen som havneeier nærmest vil stå fritt til å ta utbytte fra havnens verdier. Dernest vil det fortsatt være åpent for kommunale farvannsavgifter for bruk av sjøområdet, mens lovkomiteens opprinnelige forslag var at Kystverket skulle overta alt ansvar i farledene.

Kystrederiene, som representerer fartøyer i kyst- og nærskipsfart, mener at regjeringen har svekket forslaget fra lovkomiteen og tilsidesatt alle høringsuttalelser fra havnebrukerne. Regjeringen har ensidig gitt konsesjoner til kommunene på bekostning av havnenes samfunnsoppgave: Å tilrettelegge rasjonell, miljøvennlig og effektiv transport over sjø og land.

Siden sjøtransport er fullt ut brukerfinansiert, vil investeringer i havnene igjen måtte bekostes ved godsavgifter. Altså høgere kostnader ved sjøtransport og redusert konkurranseevne.

Som representant for havnebrukere er også vi kritiske til at havneeierne, dvs. kommunene, ikke blir pålagt å utarbeide havneplaner og miljø- og arealplaner for fremtidige løsninger. Kystrederiene mener at Kystverket bør være ansvarlig for drift og vedlikehold av farledene og at kommunene ikke skal være berettiget til egne farledsavgifter.

I NTP fremskrives en dobling av innenlands transport innen 2050, det meste på veg. Samtidig er det et politisk mål at 5–7 millioner tonn stykkgods kan overføres fra veg til sjø for å bidra til halvering av utslipp av klimagass innen 2030. I stedet for å legge til rette for konkurransedyktige sjøtransport, undergraver regjeringen en ordning som beviselig har tapt markedsandeler gjennom mange tiår. Det er et paradoks at «havnasjonen» Norge ikke greier å legge til rette for mer sjøtransport.

Tor Arne Borge
Adm.dir., Kystrederiene

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.