Synspunkt:

«Møreaksen er nødvendig for fylket vårt»

MØREAKSEN: Forfatteren av dette innlegget mener at Møre og Romsdal sakker akterut, sammenlignet med resten av landet. Derfor haster det å komme i gang med samferdselsprosjektet Møreaksen, mener han.  Foto: Møreaksen AS

Skal vi få til noe lignende her, må vi bygge byene våre sammen

Olav Sjøvik

Innleggsforfatter: Olav Sjøvik i Sjøvik AS.  Foto: Privat

Ytring

Vi får til mye i Møre og Romsdal. Den ubehagelige sannheten er likevel at vi sakker etter resten av landet. Vi må bygge samferdsel og satse for å snu utviklingen.

I Møre og Romsdal har vi mye å være stolte av. Vi har et sterkt og omstillingsdyktig næringsliv som gir mange arbeidsplasser. Vi har bedrifter innen verftsindustri, fiskeri og møbelindustri som ikke bare er blant de beste i landet.

Det er bedrifter som er helt i toppen på verdensbasis. Bedrifter som konkurrerer globalt, og hevder seg svært godt. Bedrifter som klarer både medgang og nedgang, omstiller seg og kommer styrket ut av det.

Tomren Transport ut mot omkamp om Møreaksen

– Norges Lastebileierforbund (NLF) må ivareta alle medlemmenes interesser, også vi som er for den vedtatte løsningen for fjordkryssingen av E39, sier Kåre Olav Monstad, som driver Tomren Transport i Tomrefjord.


Lav folketallsvekst

Med et slikt glansbilde er det kanskje lett å tenke at alt er bra og går av seg selv her. Slik er det ikke. Det vi har oppnådd her i nordvest er et resultat av knallhardt arbeid hver eneste dag. Bygging stein på stein over lang tid. Tallenes tale viser at dette ikke er nok.

Vi sakker etter. Befolkningsutviklingen er et uttrykk for dette. Folketallet i Møre og Romsdal har vokst langt mindre enn i resten av landet.

Siden 1980 har befolkningen i fylket vokst med 13 %. For hele landet er økningen 31 %. I de to mest folkerike vestlandsfylkene, Hordaland og Rogaland, har befolkningen i samme periode vokst med 34 og 57 %.

Dette er to fylker som ligner mye på Møre og Romsdal og som det er naturlig å sammenligne seg med.

Sve og Dale

Skal på bobil-turne langs eksportvegen

Frank Sve og samferdselsminister Jon Georg Dale skal på bobil-turne langs E136.


Samferdsel er avgjørende

Det store spørsmålet er hvorfor det har blitt slik. I næringslivet ser vi hver eneste dag at arbeidskraft er vår viktigste ressurs. Uten tilgang til god arbeidskraft kan vi ikke skape noe som helst.

Tilgangen til arbeidskraft bestemmes av to forhold. Det ene er befolkningsgrunnlaget i regionen. Det andre er hvor lett det er å bevege seg. Da snakker vi reisetid. Det er ikke gunstig for noen å bruke lang tid fram og tilbake til jobb. Det går utover familieliv og fritid. Det er også en stor kostnad.

Derfor er dette et spørsmål om samferdsel. Fjordene våre stenger. Det er utfordrende å dagpendle mellom Ålesund og Molde i dag. Det er fjorder og ferjer lenger sør på Vestlandet også, men der er de store byene Bergen og Stavanger viktige vekstmotorer. Byene våre er mindre, uten samme kraft hver for seg. Skal vi få til noe lignende her, må vi bygge byene våre sammen.

Mange ønsker å bo i og nær byene. Der er det best muligheter for arbeid og best tilgang til skole, helsetilbud og kulturtilbud. Vekstkraftige bedrifter trenger tilgang til arbeidskraften i byene. Om bedriftene ikke ligger i byene, trengs samferdselsløsninger som gjør at folk kan komme seg til jobb utenfor.

Dess flere som bor innen pendleravstand, dess lettere blir det å opprettholde og skape arbeidsplasser. Dess flere arbeidsplasser, dess flere mennesker vil bo her. På den måten kan utviklingen snus, slik at Møre og Romsdal ikke fortsetter å henge etter.

Møreaksen nødvendig

Det er her Møreaksen kommer inn. Møreaksen vil binde sammen fylket vårt på en effektiv måte. Det blir pendleravstand mellom Molde og Ålesund. Det er i denne delen av fylket det bor mest folk og er best mulighet til videre vekst.

Folket og arbeidsplassene er i og mellom byene, ute mot kysten – ikke langt inne i fjordene. Det er derfor langs denne traseen vegen må gå for å skape størst nytte og grunnlag for å snu utviklingen.

Av samme grunn er Romsdalsaksen et dårlig forslag. Det finnes ikke arbeidsplasser eller befolkning i Hjelvika, på Sekken eller Skåla som kan forsvare en slik veg. For alle andre blir Romsdalsaksen en omvei. Det eneste som vil oppnås med Romsdalsaksen er å ødelegge mye uberørt natur og sperre fjorden med flytebruer.

Lastebileierforbundet føler seg misforstått: – Det er ikke Møreaksen vi er imot – det er undersjøiske tunneler

– Vi har ikke tatt stilling til noen av aksene, sier fylkesleder i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Finn André Fredvig- Erichsen.


Like klart er det at ny veg gjennom fylket ikke skal bygges for at fjerntrafikken skal få kortest distanse mellom Bergen og Trondheim. For oss i Møre og Romsdal er det viktigst hvordan ny veg påvirker mulighetene våre.

Hvordan kan ny veg bedre mulighetene til ungdommen slik at de unge blir boende her?

Hvordan skape flere arbeidsplasser og knytte folk tettere sammen?

Hvordan snu utviklingen til ny vekst?

Derfor må vi komme i gang med Møreaksen nå.

Olav Sjøvik
Sjøvik AS

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.