«Er Møreaksen framtidsretta og miljøvenleg?»

MØREAKSEN: Bru over Julsundet.   Foto: Møreaksen AS

Leserinnlegg

I Sunnmørsposten 18. juni har varaordførar i Midsund (V), Frits Inge Godø eit innlegg under «debatt» om samferdsel som konkluderer med at Møreaksen er miljøvenleg og framtidsretta.


Leserinnlegg:

«Møreaksen er fremtidsrettet og miljøvennlig»

Møre og Romsdal står overfor store omstillinger for å sikre bærekraftig vekst. Effektiv samferdsel er en forutsetning for å lykkes.

Den same Godø er også 2.-kandidat for Venstre til kommunevalet i nye Molde kommune.

Innlegget har ei innleiing om omstilling til grøn vekst som eg vil slutte meg til. Men så kjem ein del argument som ikkje følgjer opp innleiinga, og som til dels er sjølvmotseiande. Først blir det argumentert med at sjøtransport (ferjer) er langsamt og kostbart, men så følgjer eit nytt avsnitt som argumenterer for at sjøtransport er samfunnsøkonomisk gunstig og i tillegg miljøvenleg.


Leserinnlegg:

Møreaksen: «Politikere kan og bør sjekke tilgjengelig informasjon, og sørge for skikkelig utredning»

Alliansen mellom Møreaksen og Hafast ble forbilledlig beskrevet av Terje Tovan for et par år siden. Kortversjonen: 1 Vi heier på, og støtter hverandre.  2. Møreaksen først.

Godø ser for seg at når Møreaksen står ferdig (ein gong etter 2025) vil dei fleste bilar vere utsleppsfrie. Krava som er sett til utsleppsfrie bilar gjeld nye bilar frå 2025, og berre personbilar. Og sjølv for personbilar vil nok framleis mange ha co₂-utslepp etter 2025 når ein registrerer kor mange som i dag kjøper bensin- og dieselbilar i millionklassa. Vil dei bli parkerte i 2025?

Miljø og sikkerheit

I klimarekneskapen for Tautratunnelen er det viktig å ta med utsleppa i utbyggingsfasen i tillegg til utsleppa frå særleg tungtrafikken i ferdig tunnel. Sikkerheita og regulariteten i tunnelen må også takast med, med eitt løp i første omgang og stengingar på grunn av uhell og vedlikehald. Det er vel endå usikkert korleis det går med veg vidare frå Vik i Vestnes.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no! Blir vegen i første omgang bygt frå Molde til Vik, blir det 37 km lengre veg mellom Molde og Vestnes enn det vi har i dag – og det er vel mange som skal den vegen.


Romsdalsaksen:

«Er det OK at politikere og andre sørger for at en alternativ løsning, som trolig er bedre og billigere, ikke blir utredet?»

Noen spør hvilket alternativ Romsdalsaksen (RA) er. En flyktig idé, strek på et ark, en tenkt kostnad – ikke noe mer?

Godø har registrert at fleire er skeptiske til 400 meter høgdeskilnad i Tautratunnelen og viser til at stigninga frå Åndalsnes til Bjorli har 600 meter høgdeskilnad, og at det er uheldig for miljø og sikkerheit at ein fraktar varer ut av fylket med tungtransport opp Romsdalen.

Eg forstår ikkje den koplinga, men er heilt samd i at tungtransporten opp Romsdalen burde vore flytta over til jernbane, og snarast mogleg med elektrisk drift.

Fordelen med innlegget til Godø er at no veit vi at Molde Venstre går inn for bygging av Møreaksen, og det snarast mogleg.

For å gjere det heilt klart nok ein gong: Molde MDG (Miljøpartiet Dei Grøne) går mot både Møreaksen og Romsdalsaksen og går inn for framleis ferjesamband med snarast mogleg omlegging til elektrisk drift.

Det er berekraftig og framtidsretta.

Jens Peter Ringstad
3.-kandidat Molde MDG

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!