I motsetning til Ap, ynskjer ikkje Høgre nynorsktvang i Nye Ålesund

Vil ha språknøytralitet: Ordførarkandidat Dag Olav Tennfjord i Høgre.  Foto: Staale Wattø

Leserinnlegg


Ottar Grepstad har utfordra meg på fleire spørsmål etter mitt innlegg i Sunnmørsposten 5. august. Høgre sitt standpunkt er tydeleg og klart – vi ønskjer at Nye Ålesund kommune skal vere språknøytral. Det er ikkje på nokon måte eit angrep på verken det eine eller andre skriftspråket. Dei som nyttar nynorsk gjer det, og dei som nyttar bokmål gjer det.

Eg skal ta dei spørsmåla Grepstad tek opp kort og kronologisk.

Når eg skriv at dei to målformene skal vere sidestilt er det ikkje i dette lagt at kommunen skal føre oversikt over kor mange dokument som er av det eine eller andre målformer for å oppnå 50 prosent av begge. At dei to målformene er sidestilt betyr at dei er jamgod, akkurat slik dagens Ålesund kommune praktiserer sin språknøytralitet. Nokre av dokumenta er skrive på bokmål, og nokre er skrive på nynorsk. Det er opp til den einskilde tilsette å vurdere dette sjølv.


Grepstad les innlegget mitt litt etter kva som passar seg når han går inn på kva innbyggjarar synest om bokmål. Når eg skriv at vi veit at det finst ein del «tilsette og innbyggjarar i landkommunane som vil sette stor pris på å nytta bokmål i kvardagen» utelèt Grepstad at tilsette er i same setning. Når eg refererer til innbyggjarar er det så enkelt som at dei får brev og les innhald på kommunens nettsider etter kva for ein målform kommunen har, og at ein del nok vil synest godt om at bokmål blir nytta i større grad enn i dag. At dei skal få skrive brev til kommunen – og svar tilbake – på deira eige målform er heilt opplagt. Eg har vore ordførar i ein nynorskkommune i fire år, Grepstad!

Lesarinnlegg:

«La nye Ålesund bli eit kraftsentrum for nynorsken i landet vårt»

– La nye Ålesund bli eit kraftsentrum for nynorsken i landet vårt, skriv Ragnar Elias Bakken i dette innlegget.

Vi kjem korkje til å lage detaljerte språkreglar eller tvinge på nokon å skrive det eine eller andre målforma. Heile tanken med Høgres standpunkt er nettopp å ikkje påtvinge nokon ein bestemt målform. Vi ønskjer nettopp å ikkje skape meirarbeid for våre tilsette som til no har praktisert bokmål i det daglege. Vi ønskjer nettopp å ikkje tvinge på innbyggjarane i Nye Ålesund kommune all informasjon frå kommunen på nynorsk, når ein stor del av dei fram til no har fått mykje på bokmål.

Kva for ei målform staten ønskjer å sende brev til Nye Ålesund kommune på får staten fritt lov til å bestemme sjølv. Vi les begge målformene i ein språknøytral kommune.

Når det gjeld kva folket meiner er nettopp dette heile grunnen til at vi ønskjer å gjere Nye Ålesund kommune nøytral. At Eva Vinje Aurdal skal påtvinge alle innbyggjarar eit bestemt målform utan å ha nokon form for forankring hjå våre innbyggjarar meiner vi er heilt feil. Grepstad lurar på kva for undersøkingar Høgre har gjort for å forankre vårt syn, kan eg vise til ein brei og inkluderande prosess blant våre medlemmer. Men så lurar eg på kva for undersøkingar ordførar Aurdal eller Grepstad sit på, som skal få oss til å gå frå det minst inngripande, til det mest inngripande i skriftmålspolitikken. No er det val – og «folk flest» har røysterett.

Eg og Høgre ønskjer ikkje å tvinge ei spesiell målform ned halsen på folk slik Eva Vinje Aurdal no tek til orde for. I ein dårleg forankra intensjonsavtale køyrer ho over sine eigne innbyggjarar.

Eg skriv nynorsk og er stolt av det, men eg trur ikkje eg gjer nynorsken ei teneste om eg skal tvinge alle tilsette å nytte det, og innbyggjarar å lese det i alle dokument dei får frå kommunen.

Godt val!


Spør en politiker:

Ti spørsmål og svar om nye Ålesund

Blir det ishall i Ålesund og hvem vi kjempe for ytre bydel? Dette er to av ti spørsmål vi har bedt listetoppene i nye Ålesund om å svare på.


Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!