Lesarinnlegg:

«Lite gange lite gange lite er nesten ingen ting….»

Kommentar til statsbudsjettet på samferdsel av Kristin Sørheim, leiar i samferdselsutvalet.

Rassikring: I januar gjekk Grandefonna og vegen til Geiranger blei stengt. Kristin Sørheim meiner det ikkje er pengar i statsbudsjettet til naudsynt sikring av denne og andre rasutsette stader i fylket.  Foto: Statens vegvesen

Leserinnlegg

Det er klart at pengebruken må strammast inn, at veksten må bremsast og omstilling til nye næringar må aukast. Like opplagt er det at klimatiltaka må aukast. Men for vårt fylke er statsbudsjettet skuffande lesing når det gjeld samferdsel. Eit lite lyspunkt er nokre få millionar meir til busstilbodet, noko som vil hjelpe litt på det underskottet vi allereie har – men ikkje bidra til at vi kjem oss over på 0-utslepp i bussparken vår.

Møre og Romsdal fylkeskommune er tiltenkt kroner 0 til vidare tunnelsikring på fylkesvegnettet. Regjeringa seier vi har fått det vi skal ha, ca. 250 millionar kroner. Det er det vi har brukt på ein tunnel, Fannefjordtunnelen, og da står det att kostnader på langt over 1 milliard som må finansierast for at forskrifta skal vere oppfylt.

Vedlikehaldsetterslepet på fylkesvegnettet er rekna til nesten 9 milliardar kroner (inkl. tunnelsikring). Vi får same beløp som i fjor + påslag for prisstiginga, til saman ca. 155 millionar kroner. Det monnar lite, og vi burde forvente at vedlikehald av vegnettet vart høgare prioritert.

Statsbudsjettet:

84,4 millionar til rassikring i Møre og Romsdal – dette skal pengane gå til

Regjeringen løyver nær 1,9 milliardar kroner til rassikring på riks- og fylkesvegar. Vestland fylke stikk av med meir enn halvparten. 84,4 millionar går til fylkesvegar i Møre og Romsdal.


Regjeringa har sett av 100 millionar kroner til særleg viktige fylkesvegar i heile landet, det betyr ca. 5 millionar kroner til oss, og er ikkje nok til å dekkje planleggingskostnaden på til dømes fylkesveg 60 ein gong.

Det vart lova at no skulle rassikring av fylkesvegane prioriterast opp i forhold til riksvegane, men det er det motsette vi ser i statsbudsjettet. Det betyr at vi får store problem med å sikre Ågothammaren, Norddalsstranda og Grandefonna.

Ferjedrifta vår blir stadig meir underfinansiert, omlegging av inntektssystemet for båt og ferje gjer at vi får 150–200 millionar kroner mindre enn det drifta kostar oss i dag. Med nye miljøferjer blir underskotet mykje større. Skal vi nå klimamåla må Staten stille opp på ein heilt anna måte enn i dette budsjettet!


På riksvegnettet ser det heller ikkje lyst ut, og det er svært skuffande at det ikkje er sett av midlar til krabbefelt øvst i Romsdalen.

Innbyggjarane i fylket må venne seg til kutt i tilbod som vi i dag ser på som sjølvsagde dersom dette held fram. Og at vi heller ikkje får gjennomført viktige klimatiltak.


Statsbudsjettet 2020:

13,8 millioner kroner til marint vitensenter i Ålesund: – Dette kan fort bety fem til ti nye stillinger hos oss.

I vår fikk Atlanterhavsparken nyheten om at de får status som nasjonalt marint vitensenter i Norge. I dag kom pengene.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!