Lesarinnlegg:

«Ferjeproblema i fylket»

Illustrasjonsfoto: Innleggsforfattar er kritisk til ny løysing for betaling på ferjene. Han meiner mellom anna at passasjerar må betale og at elbilar må betale fullpris. (Arkivfoto)  Foto: TERJE ENGÅS

Leserinnlegg

Det har med rette vore mykje uro rundt ferjetenestene i fylket vårt i den siste tida. At ferjekostnadene skal auke, og ferjeavgangane bli færre, vekkjer naturleg nok motstand.

Kostnaden med miljøferjer: Staten er, naturleg nok, oppteken av forureininga i verda og samfunnet vårt. Såleis er det eit ynskje frå statleg hald om at også offentleg transport skal vere så rein som råd. Møre og Romsdal fylke har fylgt dette rådet, og investert store summar i miljøferjer. Dette har medført store kostnader for fylket, og det burde vere naturleg å forvente at staten fylgjer opp med større løyvingar. Det har ikkje skjedd, og no er fylket i store økonomiske vanskar. Desse økonomiske problema gjer at ferjebillettane aukar sterkt, og det går også utover løyvingane til m.a. skulane rundt om.

Fryktar meir ferjekaos til sommaren

I løpet av eit år er det over 20.000 attståande bilar på sambandet Eidsdal-Linge. Likevel heng ei ekstra ferje neste sommar i ein tynn tråd.


Kven eig problemet? Folk og næringsliv i fylket må betale for desse ekstra utgiftene, og det blir etter mitt skjøn feil. Når staten vil ha reinare ferjedrift, må han kome på bana og betale ekstrakostnadene. Frå før er ferjedrifta underfinansiert frå statleg hald, og no er det på tide at staten tek ansvar. Ein kan gjerne kritisere fylket og fylkespolitikarane, men det er etter mitt skjøn feil. Det er staten som må ta ansvaret og dekkje ekstrakostnadene. Jon Georg Dale, Helge Orten og Sylvi Listhaug m.fl. må no manne seg opp og kjempe Møre og Romsdal si sak. Eg helsar med glede kystopprøret leia av Odd Helge Gangstad.

Billetteringssystem: Ferjebilletten før gav den reisande oversikt over kva ein betalte, og kor mykje som var att på kortet. Dette var ei god ordning, og skulle ein ha att billettkostnadene, hadde ein kvittering som ein kunne bruke som vedlegg. I dag fortel kvitteringa korkje kva du betaler eller kva som er att på kortet. Treng ein kvittering for å få att kostnadene, må ein logge seg inn på datamaskinen og skrive ut kvittering sjølv, ei lite tenleg ordning. Ikkje minst skaper det problem for alle som ikkje er datakunnige. Frå gammalt av var det ein god regel at nye ordningar skulle gjere det enklare for folk. Slik har det slett ikkje vorte no. Det må vere eit rettkome folkekrav at kvitteringane fortel om kostnad og restbeløp. I vår datatid kan ikkje det vere vanskeleg å få til.

Ferjeopprøret

Skal bruke en milliard for å få ferjene på strøm

Prisen for å få ferjene i fylket til å gå på batteri vil bli en milliard kroner. To tredeler av regningen må fylket ta selv.


Betaling av ferjekort: Før kunne du kjøpe ferjekortet direkte av matrosane på ferjene. I dag må du logge deg inn på datamaskinen, bestille og betale. Sameleis må du logge deg inn for å få oversikt over kor mykje som er att på kortet. Rett nok får du melding frå billettselskapet når det minkar på kortet, men dette er ikkje å lite på. I sommar fekk eg melding om at eg måtte fylle på kortet. Eg logga meg inn og betalte for nytt kort. Etter at eg hadde gjort det, såg eg at restbeløpet hadde vore 1500 kr. Eg må sjølvsagt klandre meg sjølv for at eg ikkje sjekka restbeløpet før eg betalte, men viss det blir sendt ut påminning, må det gjerast når kortet er nesten tomt. Kven sit att med renteinntektene for kapitalen som ved for tidleg varsel vert ståande inne? Etter mitt skjøn er dette ran av folk sine pengar, og selskap burde halde seg for gode til å drive slik butikk. Slik vil vi ikkje ha det, og her trengst ei innstramming.

Kven skal betale: Før var det slik at alle som fylgde ei ferje, måtte betale. No er det forslag om at ein skal berre betale for bilen, og passasjerane skal reise fritt. Etter mitt skjøn er dette ei meiningslaus ordning. Di færre som betaler, di høgare blir naturleg nok ferjebilletten. Dette vil m.a. gå utover næringslivet vårt som blir påført store ekstrakostnader. Bedriftene i kystdistrikta vil på denne måten få nye vanskar i den daglege drifta, og det er slett ikkje bra. I vår tid burde det ikkje vere vanskeleg å lage eit billetteringssystem der både bilar og passasjerar måtte betale. Truleg er det råd å lage eit system som kan brukast både til ferjer og bommar. Eg meiner staten bør ta ansvar og lage ei ordning der alle må betale, anten med kort eller brikke.

El-bilar og billig ferjebillett: El-bilar betaler i dag halv pris for ferjebilletten. Dette synest eg er ei meiningslaus ordning. Eg synest det er på tide at også desse betaler full billettpris. Mange av el-bileigarane har hatt råd til å kjøpe seg dyre Teslabilar, og då har dei også råd til å betale ferjebillett. At alle betaler sin del av fellesutgiftene, er ein god regel, som burde gjelde også i dag.

Petter Hjørungdal
Stranda

-------------------------------------------

Har du noko på hjartet? Send eit innlegg til debatt@smp.no

Her finn du alt meiningsstoffet på smp.no!