Lesarinnlegg:

«Budsjett - ei vanskeleg øving»

Raude tal: Rådmann Liv Stette Rådmann presenterte i haust raude tal for Ålesund formannskap. Her frå eit tidlegare formannskapsmøte. Arkivfoto. 

Leserinnlegg

Ordet budsjett kan vi ofte sjå i media i desse dagar. Vi nærmar oss eit nytt år 2020 og Staten, Fylkeskommunane og kommunane skal gjere sitt beste for å få på plass eit realistisk budsjett for nok eit år. Ei enkel forklaring av dette ordet tek vi gjerne med. Budsjett er eit planlagt eller forventa rekneskap for neste budsjettperiode. Eit budsjett er ei oppstilling av det ei verksemd ventar å få i inntekter og kostnader for ein gitt periode, som for eksempel eit rekneskapsår. Inntektssida er ofte utgangspunktet – kva har vi av pengar vi kan bruke. Vi sit med eit tal og mange gode formål vi gjerne ønskjer å støtte, løyse eller drive vidare.

Rådmann varsler røde tall i regnskapet

Går mot underskudd i Ålesund kommune

Ifølge rådmannens seneste kontroll bruker Ålesund kommune 86,8 millioner kroner mer enn budsjettert i 2019.


Administrasjonane rundt i dei ulike einingane gjer sitt beste med å lage eit rimeleg truverdig framlegg – inntekter og utgifter. Det oppstår ofte eit gap mellom tilgjengelege ressursar og dei mange ønskjemåla frå oss innbyggjarar kanaliserte gjennom valde politikarar. Stortinget vedtek, fylkeskommunen vedtek, og den einskilde kommune vedtek. Endelege vedtak skal gjerast politisk etter drøftingar att og fram og nedskjeringar her og der. Midlar kan verte flytta fram og tilbake til sides heilt ut av brettet, mest som eit sjakkspel å rekne.

Flertallet i fylketinget:

Skyver problemene foran seg

Det rødgrønne flertallet i fylkestinget skyver problemene foran seg. Takstøkninger, Autopass og kutt av B-ferjer skyves til langt inn i adventstiden.


Eg har i år merka meg: Ei ny kommune Ålesund skal snikre saman sitt første budsjett. Ei krevjande, vanskeleg og innfløkt oppgåve. Administrasjonen har produsert eit framlegg, masse tal, mange ord og tabellar. Alt skal henge saman med alt. Avisene har gitt oss eit bilete av kva dei 15 i det nye formannskapet kjempa med.

Formannskapet vedtok budsjettet, sjøl om politikerne sleit med å forstå det:

Ingen av politikerne forstod budsjettet


Konklusjon så langt: Dette vart for vanskeleg, dette forstår vi ikkje, dette må vi kome attende til. Dermed fekk administrasjonen det slik dei ønskte. Budsjettet skal så leggjast ut til høyring. Du og eg og fleire til kan få kome med innspel til eit dokument dei valde politikarane våre ikkje forstod i første runde.

Eg har studert dokumentet litt og har så langt gitt opp. Ikkje uventa, likevel noko frustrerande. Folkevalde og publikum må i slike saker få i hende eit dokument som er oversiktleg, lesbart og overkomeleg. Vi må kunne finne det vi leitar etter. Det er våre skattekroner som skal nyttast. Det kan vere at administrasjonen sitt framlegg er så godt at vi let det passere uendra gjennom dei politiske organ. Men føresetnaden er at det er forståeleg. 77 politikarar skal gjere vedtak seinare i år for oss nært 70.000 innbyggjarar.

Ålesund har brukt for mye penger, mener rådmannen burde ha grepet inn for lenge siden

Rådmannen burde ha grepet inn for lenge siden og satt inn tiltak for å bremse overforbruket i Ålesund kommune. Nå må alle forberede seg på kutt i 2020-budsjettet.


Eg svingar innom fylkeskommunen. Her har vi også den same prosessen. Pengane strekkjer ikkje til, nedskjeringane står i kø. Vi har vel aldri hatt så store tal på inntektssida, likevel må det skjerast og kuttast i ei rekkje viktige formål. Fortvilt vert det prøvd å auke inntektene i tillegg, medan renter og avdrag gjer nye byks oppover. Forståsegpåarar stridast om årsakene til denne vanskelege situasjonen. Den debatten skal eg ikkje ta her. Eg vil derimot kome med eit par innspel. Skjer ikkje i midlane til utdanning for ungdommen vår. Det er ris til oss alle. La våre helseføretak få nødvendige ressursar, eldre og sjuke må få den hjelp dei treng. På utgiftssida må det då sparast. Det aukande byråkratiet må ta hovudstøyten.

Heilt til endes: Nordøyvegen er eit prisverdig tiltak, som kostar dyrt. Dette burde vere Staten si oppgåve å finansiere.

Konklusjon: Eg anar ein god porsjon sentralisering i skulekutta, busstilboda, ferjeprisane og helsetilboda. Alle motkrefter må engasjerast!

Takk for denne gong med sitat av Ivar frå Hovdebygda: «Til lags åt alle kan ingen gjera.»

-------------------------------------------

Har du noko på hjartet? Send eit innlegg til debatt@smp.no

Her finn du alt meiningsstoffet på smp.no!