Ålesund: Sunnmøre museum i Borgundgavlen.  Foto: Staale Wattø

Synspunkt av Rune Ringdal Kleiven

«Musea på Sunnmøre. Hva nå?»

Et museum er en viktig samfunnsinstitusjon, og på 1900 tallet vokste de fram, store eller små, i by og bygd.

2000 tallet har vært en reformperiode hvor kulturpolitiske myndigheter har lagt ambisiøse planer for fremtidig organisering av musea i landet. Målet var tredelt; regional samling og samarbeid, lokal forankring og å opprette nasjonale faglige nettverk.

Vi fikk såkalte konsoliderte museer etter forskjellige modeller. Mens Romsdal får en sentralisert stiftelse hvor stiftelsen skal eie og forvalte verdiene knytta til musea i stiftelsen, så velger fylkeskommunen, for å ivareta den lokale forankringa, at stiftelsen Sunnmøre Museum skal ha en desentralisert modell hvor stiftelsen forvalter, mens lokalmuseene fremdeles kan ha sine eierstyrer.


Styreleder i Aalesunds Museum:

Raser mot henting av gjenstander

Stifitnga Musea på Sunnmøre har tatt med seg ting fra bymuseet som ikke tilhører dem, mener styreleder i Aalesunds Museum Kjell Skorgevik, som kaller uthentingen en fiendtlig handling. 


Den som går inn på området til Sunnmøre Museum i Borgundgavlen, passerer et historisk skilt hvor alle museum på Sunnmøre, i by og bygd, er lista opp i det som var et konsolidert Sunnmøre Museum. Slik er det ikke lenger, og en nær fremtid vil vise hvor mange av musea på Sunnmøre som blir med i det som skulle være et omfattende museumssamarbeid på Sunnmøre. Hva har skjedd og hva skjer videre?

En del aktører har ønska å gå videre med det de har likt å kalle en fusjon, en sammensmelting av ikke bare kulturmusea på Sunnmøre, men også kunstmuseet Kulturkvartalet og Folkemusikkarkivet. Vi fikk en ny stiftelse, nemlig Stiftelsen Musea på Sunnmøre (MUPSU). Denne stiftelsen liker å presentere seg som et trinn to i konsolideringsarbeidet. Problemet er at dette er en kvalitativt annen type organisasjon, og den kan komme til å sprenge museumssamarbeidet i regionen. I den grad det skjer, er det stiftelsens styre sitt ansvar.

Årsmøta i stiftelsen har ikke vært tillitvekkende. Det kan virke som om styret knapt nok ønsker dialog med eget årsmøte som har som hovedoppgave å føre tilsyn med stiftelsen.

Å insistere på at styrets krav om å overta og sentralisere all eiendomsrett i stiftelsen er i tråd med nasjonale krav og føringer, som det heter i den siste årsmeldinga, er å føre folk bak lyset. Lokalt ble dette avklart av avdelingsdirektør i Kulturdepartementet Stein Sægrov i Smp i september. Og det går på tilliten løs når styret i årsmeldinga likevel gir inntrykk av at dette oppdraget ligger i tildelingsbrev fra Kulturdepartementet. Det gjør det ikke. Sogn og Fjordane som er en desentralisert stiftelse med sjølstendige museer, får akkurat det samme tildelingsbrevet. Likevel skriver styret at «vi kan ikkje sjå at det er mogeleg å imøtekome dei krava offentlege styresmakter stiller med ein slik eigarstruktur».

Hva i all verden «einskapeleg økonomi» måtte være, så er tildelingsbrevet overhodet ikke opptatt av eiendomsrett, slik eller slik.


Kronikk

«Nitti år og heilt i hundre»

I april fyller Sunnmøre Museum nitti år. Den nye museumsmeldinga peikar på vitskapleg og heilskapleg museumsdrift for dei neste femti. Kva skal vi med museum i eit moderne samfunn?


Er det da opp til styret sjøl å kreve å samle eiendomsretten? Svaret er ja, hvis dette er nedfelt i vedtektene. Vi har allerede nevnt at stifterne bak Romsdalsmusea har ønska det og skrevet det inn i vedtektene. Det er rimelig å si at svaret må være nei når de samme stifterne ikke har bestemt det samme for musea på Sunnmøre og lagt det inn i vedtektene.

I styrets årsmelding blir det opplyst at styret har vedtatt at eiendomsstrukturen skal endres til « som hovedregel å eie det vi driv». Dette er som sagt ikke nedfelt i dagens vedtekter, og ble heller ikke opplyst om som en del av fusjonsprosessen mellom museene. Dersom styret krever at eiendomsretten skal sentraliseres og overføres fra medlemmene til stiftinga, vil jeg tro at det må gjøres en formell vedtektsendring. Før styret gjør eventuelle vedtak, skal forslaget til vedtektsendring legges fram til kommunene i museet sitt virkeområde samt fylkeskommunen.

Jeg har hele tiden tatt for gitt at alle har hatt et felles og overordna mål om ikke å svekke samarbeidet mellom musea på Sunnmøre, og jeg mener at dette er oppdraget styret har fått.

Nå vet jeg ikke lenger, og leser i lys av erfaringer det siste året hva representanten fra Telemarkforskning sier i intervju med Smp i september

Med erfaring fra store deler av landet advarer forskeren først mot bruken av tvang. Om forholdet mellom stiftelsen og lokalmusea sier ho at ho ikke vet hvorfor stiftelsen bruker så harde skyts, «men når de går til det skrittet, så er det fordi det ikke fungerer. At direktørene ikke synes det fungerer. Eller så har de en annen agenda.» Har de en annen agenda?Den nye Stortingsmeldinga om musea peker på det som kan være utfordringer med desentraliserte konsoliderte stiftelser som den i Sogn og Fjordane og for så vidt den gamle stiftelsen Sunnmøre Museum. Det kan være problem med uklare eierforhold, utydelige mål og manglende avtaler.

Stortingsmeldinga er samtidig klar på at «konsolidering til større einingar nokre stader har utfordra dynamikken mellom frivillige og museet på måtar som ikkje gagnar nokon av partane. Det er døme på formidlingsarenaer som har mist lokal forankring i reformperioden.»

Det er tillyst et ekstraordinært årsmøte i MUPSU. Når vi kommer så langt, kan man telle opp og konkludere med hvorvidt stiftelsen har lyktes med oppdraget sitt eller ikke.

Hvis det viser seg at stiftelsen ikke makter å sikre samarbeidet mellom musea på Sunnmøre, tar jeg for gitt at Møre og Romsdal Fylkeskommune fremdeles har et overordna kulturpolitisk og økonomisk ansvar for hele museumstilbudet på Sunnmøre.


Stiftinga Musea på Sunnmøre:

Høy temperatur på årsmøtet

Uenighet om et forslag til vedtak og påstand om mangelfull årsmelding førte til heftig ordveksling da Musea på Sunnmøre holdt årsmøtet sitt denne uka.


Museumsnorge er mangfoldig. Sogn og Fjordane endte opp med 1 konsolidert stiftelse mens Hordaland lever godt med 10. Hvis det er slik at styret i stiftelsen, av en eller annen grunn ikke sørger at det regionale museumssamarbeidet kan fortsette innenfor rammen av MUPSU, så vil det være i museumsreformas ånd at rette vedkommende undersøker om det er grunnlag for et nytt, forpliktende samarbeid mellom de musea som ikke kan godta kravene fra styret i stiftelsen.

Uansett bør stiftelsen ganske raskt fjerne skilta ved inngangen til Sunnmøre Museum fra tida da museumssunnmøre var samla i ett rike.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!