Leserinnlegg av Yngve Birkeland

«Ny E39 - med ryggen mot framtida»

I juni vedtok Stortinget nasjonal transportplan for 2022 – 2033. Planen innebærer enorme veiutbygginger som  vil ødelegge store naturområder. 
Leserinnlegg

Et av disse veiprosjektene er ny E 39 mellom Ålesund og Molde. Tanken er at en ny vei skal gjøre det lettere å pendle med privatbil mellom Ålesund og Molde. Målet er å skape en større bo- og arbeidsmarkedsregion.

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn mener at dette er å gå med ryggen inn i framtida. Arbeidslivet er under stadig endring. Det er usikkert om det i framtida vil være behov for utstrakt pendling. Digitale løsninger vil sannsynligvis erstatte mye reising, noe som vil gi større bo- og arbeidsmarkedsregion uten at vi trenger å bygge nye veier.

Det er foreløpig usikker hvilken trase man vil velge. Uansett vil en ny E 39 ødelegge store mengder uberørt natur og dyrka mark.

I verste fall kan vi risikere å få en motorvei igjennom Solnørdalen. Dette vil berøre Solnørdalselva som er verna, i tillegg til at veien vil ødelegge et naturskjønt område. På Ørskogfjellet vil E 39 gå over store myrområder. Dette er uheldig i et klimaperspektiv. Det lagres store mengder CO₂ i myrene. Når vi tukler med ei myr vil det derfor slippes store mengder klimagasser ut i atmosfæren.

Vi må heller ikke glemme friluftslivet. Både Ørskogfjellet og Solnørdalen er blant de mest brukte turområdene i fylket. Dette vil bli sterkt forringa av en ny vei.

Antallet elbiler har økt kraftig de siste året. Det betyr ikke at privatbilen ikke lenger representerer et miljøproblem. Biltrafikk fører til fortsatt til støy og spredning svevestøv og mikroplast. Samtidig vet vi at nye og bedre veier fører til mer biltrafikk og dermed mer forurensing.

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn vil derfor oppfordre politikere både lokalt og nasjonalt om å droppe hele prosjektet ny E 39 mellom Ålesund og Molde. Etter vår mening vil en utbedring av dagens trase og hyppige el-ferger over Moldefjorden være et langt mer miljøvennlig alternativ enn å legge store naturarealer under asfalt.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!