Leserinnlegg av Viktor Haug

«Rødt kort til Sve»

Når Frank Sve i et debattinnlegg lørdag 31. juli skriver at «Raudingane synes det er betre med kinesiske og utenlandske eigarar av norske bedrifter osv.», så vil jeg ile til for å tildele Frank Sve rødt kort for å bruke uttrykket raudingane om de som stemmer på de rødgrønne partiene.
Leserinnlegg

Dette blir omtrent like ille som å kalle de som stemmer på KRF for gulinger (partifargen). Når Sve har ambisjoner om å sitte på Stortinget, så ville han nok blitt klubbet ned nokså umiddelbart for å bruke et ikkeparlamntarisk uttrykk. Sve har rett nok kommet til sans og samling når han litt ut i innlegget bruker benevnelsen dei raud-grøne partia.


Leserinnlegg av Frank Sve

«Vekk med formueskatten»

Raudingane synest det er betre med kinesiske og utanlandske eigarar av norske bedrifter, medan desse slepp formuesskatt må norske bedriftseigarar betale ein dyr og meiningslaus formueskatt.


Tomt preik

Når det gjelder formuesskatten så betrakter jeg innholdet som tomt preik uten noe substans. Og det blir ikke mer troverdig av å benytte uttrykket greinalaust om formuesskatten. Å love at formuesskatten skal vekk blir omtrent like troverdig som da FRP lovte at de skulle avvikle alle bomstasjoner i regjering. Fasiten ble en KRAFTIG øking av både antallet bomstasjoner og av bominntektene.

Motstridende virkninger

For å selv bringe substans inn i mitt innlegg så vil jeg vise til utredningsoppdraget gitt av NFD til Frischsenteret i samarbeid med Senter for skatte- og atferdsforskning ved NMBU.
I sin oppsummering datert 28.08.20 skriver de om hovedfunnene. De starter med å uttale at eierens formuesskatt kan ha flere og til dels motstridende virkninger på den virksomheten man eier. Et argument som ofte har blitt trukket fram i den norske debatten, er at en del bedriftseiere må trekke ressurser ut av virksomheten for å betale formuesskatten, og at dette virker hemmende på vekst og sysselsetting i bedriften.

Økt sysselsetting

Hovedresultatet i hele analysen er at økt formuesskatt for majoritetseiere i nært eide, små og mellomstore bedrifter i gjennomsnitt bidrar til å øke sysselsettingen i den bedriften de eier. Utredningen tolker resultatet slik at det er omplasseringseffekten som dominerer. Høyere formuesskatt gjør det mer lønnsomt for eierne å plassere formuen i bedriften, ettersom dette kan bidra til å redusere formuesskatten. Spesielt vil det være lønnsomt å investere i «humankapital» (ansatte) ettersom denne kapitalen ikke inngår i balansen og dermed ikke fanges opp som skattemessig formue hos eier.

Avslutningsvis så vil jeg anbefale Sve og andre å studere funnene i denne rapporten nøyere. Her måtte jeg begrense meg.

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!