Vegdirektøren med raudt lys for Fjord1-sal

Fryktar det blir færre ferjeselskap

Arkivfoto 

Næringsliv

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen meiner Konkurransetilsynet ikkje må godkjenne Fjord1-salet. Dette kom ifølgje avisa Fjordingen fram på NTP-konferansen på Skei sist veke.

Gustavsen poengterte at landet i dag har fire ferjeselskap. Om Fjord1 blir seld, er ein nede i tre. Dette meiner han vil gi konsekvensar for pris på tenestene både for kjøparar og brukarar.

Fylkespolitikarane i Sogn og Fjordane avgjorde før jul i fjor at dei ønskjer å selje sin aksjepost til Torghatten. Mindretalseigar Havila med hovudkontor i Herøy har vore sterkt i mot eit slikt sal, og varsla rettssak.

Les fleire næringslivsnyheiter på smp.no


Tidenes resultat for Fjord1 i 2015:

Overskot på 212 millionar kroner

Årsrekneskapet til Fjord1-konsernet for 2015 viser eit resultat før skatt på 212 millionar norske kroner, noko som er meir enn ei dobling samanlikna med 2014.

 

Departementet:

– Fjord1-sal ikkje lovstridig

Vedtaket om sal av Fjord1-aksjane til Torghatten ASA er gyldig. Det har kommunal- og moderniseringsdepartentet avgjort.

Kampen om Fjord1-aksjene i gang:

Sævik krever erstatning fra fylket

Herøy-reder Per Sævik vil kreve erstatning fra Sogn og Fjordane fylkeskommune etter prosessen med salget av aksjeposten i ferjeselskapet Fjord1.