Skal peke ut retning for den maritime politikken

Regjeringa starter arbeidet med en maritim stortingsmelding som skal bidra til at Norge forblir en ledende maritim nasjon.

Utfordringer: Torbjørn Røe Isaksen (H) er opptatt av å kartlegge muligheter og utfordringer som maritim næring står overfor. Han ønsker tett og god kontakt med næringa i arbeidet med stortingsmeldinga. 

Næringsliv

– Maritim næring er en av våre viktigste og mest innovative næringer. Det er viktig at vi har en konkurransekraftig maritim sektor, også i framtida. Med denne meldinga skal vi peke ut retninga for den maritime politikken framover, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i ei pressemelding.


Ny stortingsmelding om den maritime industrien

Regjeringen har bestemt det skal lages en ny stortingsmelding om den maritime industrien. Den skal være klar om et år.


Regjeringa ønsker å bidra til størst mulig samla bærekraftig verdiskaping og sysselsetting i havnæringene, heter det i ei pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet. Derfor blir det nå satt i gang arbeid med en egen maritim stortingsmelding.

85.000 sysselsatte

Maritim næring består av rederier, utstyrsleverandører, tjenesteleverandører og verft, og sysselsetter i dag rundt 85 000 personer. Tall fra Menon Economics viser at næringa skapte verdier for om lag 142 milliarder kroner i 2018.

Norge er verdens femte største skipsfartsnasjon i verden målt i flåteverdi, og sjuende største målt i antall skip i handelsflåten, ifølge pressemeldinga fra departementet.

– Vi er opptatt av å kartlegge mulighetene og utfordringene som næringa står overfor. Vi er derfor avhengige av en tett og god kontakt med bedrifter og arbeidstakere for å sikre et oppdatert og bredt kunnskapsgrunnlag. I løpet av høsten og vinteren arrangerer vi flere innspillsmøter med den maritime klynga, fortsetter Røe Isaksen.

Møte i Ålesund

Den nye stortingsmeldinga skal gi en helhetlig gjennomgang av den maritime politikken, og omtale økonomiske rammevilkår, øvrige politikkområder og virkemidler av betydning for maritim sektor. Det vil arrangeres innspillsmøter med ulike fokusområder i blant annet Ålesund, Bergen, Haugesund, Tromsø og Oslo.

Siste stortingsmelding om maritim næring kom i 2004. Siden da har det blitt utarbeidet en rekke strategier og handlingsplaner som omfatter den maritime politikken, inkludert regjeringens maritime strategi (2015), havstrategier (2017 og 2019) og handlingsplan for grønn skipsfart (2019).

Regjeringen tar sikte på at meldingen legges fram for Stortinget høsten 2020.

Departementet vil bruke tida fram mot januar 2020 på å innhente innspill fra næringsliv, akademia og organisasjoner til arbeidet med stortingsmeldingen. Næringsminister