Fiskeriforhandlinger over:

Enige om kvoteavtaler

Norge og Russland er enige om en kvoteavtale for 2020, melder Nærings- og fiskeridepartementet.

Kvoter: Makrellkvotene for 2020 er betydelig økt.   Foto: Staale Wattø

Næringsliv

– Etter nok en runde med gode fiskeriforhandlinger med Russland er jeg fornøyd med at vi er kommet fram til en avtale for 2020 som ivaretar fiskerinæringens interesser sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Dette skriver regjeringen om avtalen for 2020 med Russland:

Torskebestanden er i god forfatning og totalkvoten for nordøst-arktisk torsk for 2020 ble satt til 738 000 tonn. Dette innebærer en fortsatt forsvarlig og bærekraftig forvaltning av bestanden.

Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som tidligere år. Norges kvote for 2020 vil være 334 277 tonn, inkludert 21 000 tonn kysttorsk og 7 000 tonn forskningsfangst.

Totalkvoten for hyse er fastsatt til 215 000 tonn for 2020. Den norske hysekvoten vil med dette være på 105 159 tonn, inkludert forskningskvoten.

Det ble besluttet å ikke åpne for loddefiske i 2020.

Totalkvoten for blåkveite i 2020 er fastsatt til 27 000 tonn. Det er fastsatt en totalkvote for snabeluer på 55 860 tonn for 2020. Dette er en økning på 2 073 tonn fra 2019.

Fiskeriavtalen inneholder også tekniske reguleringer for utøvelsen av fisket, kontrolltiltak og forskningssamarbeid. Det er et langvarig og omfattende forskningssamarbeid mellom Norge og Russland om levende marine ressurser og økosystemet i Barentshavet, og partene ble enige om et felles norsk-russisk forskningsprogram for 2020.

Makrellenighet med Færøyene og EU

Samme dag melder Nærings- og fiskeridepartementet at Norge, EU og Færøyane har blitt enige om en totalkvote på 922.064 tonn makrell for 2020.

Dette er i tråd med det internasjonale havforskningsrådet ICES sin anbefaling.

Kvota legger til rette for en oppgang fra 2019, som var på 653.438 tonn makrell. Årets kvote blei blant anna mindre som følge av at de tre avtalepartene holdt igjen fastsettinga av kvoten for 2019, som bidro til redusert uttak og bedra situasjon for makrellbestanden.

Totalkvoten blir fordelt i henhold til rammeavtalen fra 2014, noe som gir 207.551 tonn til Norge.

Den avtalte norske kvota var til sammenligning på 147.085 tonn i 2019. Endelig kvote for norske fartøy blir klar når fisket i år er ferdig.