Positiv til krisepakken:

– Viktige tiltak for maritim næring

Maritimt Forum mener krisepakka som regjeringen la fram fredag inneholder viktige tiltak for å bidra til at maritime bedrifter kommer velberget gjennom krisa, men kommer samtidig med ei liste med tiltak som regjeringen bør se på i neste fase.

Positiv Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum Nordvest er positiv til regjeringens tiltakspakke, men ønsker flere tiltak.  Foto: Staale Wattø

Næringsliv

– Vi vil berømme regjeringen for å handle raskt i denne krisesituasjonen. Dette er et viktig og riktig første bidrag til å trygge maritime arbeidsplasser. Vi forventer likevel at krisen raskt vil bre om seg, og vil kreve ytterligere tiltak i dagene og ukene som kommer. Bedriftene kan ikke bli sittende med en så stor del av regningen at arbeidsplasser står i fare, sier daglig leder i Maritimt Forum Nordvest Arnfinn Ingjerd i ei pressemelding.


Fakta om regjeringens krisepakke

Fredag la regjeringen fram nye tiltak for å bøte på de økonomiske virkningene av virusepidemien. Til sammen vil tiltakene koste staten 6,5 milliarder kroner.

 • Det kommer tiltak i helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen.
 • Permitteringsreglene endres, slik at arbeidsgivere kun har lønnsplikt i to dager etter permittering, mot 15 tidligere. Deretter skal arbeidstakerne få dagpenger av staten. Til sammen bevilges det 725 millioner kroner ekstra til dagpenger. Dette varer fram til 31. oktober. Dermed fjernes også de tre ventedagene før arbeidstakerne får dagpenger.
 • Alle lufthavnavgifter for flyselskapene oppheves fram til 30. juni. Flypassasjeravgiften oppheves med tilbakevirkende kraft fra 1. januar til 31. oktober.
 • Endringer i skattereglene: Bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre inntil 30 millioner kroner av underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.
 • Endringer i skattereglene: Eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt.
 • Selvstendig næringsdrivende får utsatt første termin av forskuddsskatten fra 31. mars til 1. mai
 • Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av viruset, gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene – til sammen 50 millioner kroner.
 • Økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet – til sammen 250 millioner kroner.
 • Endring i pensjonsreglene slik at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med virusutbruddet. Dermed kan pensjonerte helsearbeidere bidra i kampen mot koronautbruddet uten å miste pensjonskroner.
 • I tillegg har Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng. Dette er uavhengig av krisepakken fra regjeringen.
 • Regjeringen vurderer også midlertidig utsettelse av innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt for bedrifter.
 • Kilde: NTB

Han peker på at mange av tiltakene kommer maritime bedrifter til unnsetning, slik som endringer i forskuddsskatten, permitteringsreglene, karensdager og forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter.

Regjeringa har varslet flere tiltak i tida som kommer, og Maritimt Forum ønsker at disse vurderes:

 • Arbeidsgivers lønnsplikt under permittering må fjernes helt.
 • Vurdere å kutte selskapsskatt, mva og arbeidsgiveravgift.
 • Nye lovreguleringer eller vedtak som øker bedriftenes kostnader må settes på hold.
 • Norskeide bedrifter som har gått med underskudd de siste årene, må på samme måte som de som har gått med overskudd, få tilpasninger i formueskatten.
 • Norske havner må få felles, nasjonale føringer på hvordan man skal forholde seg til skipsanløp.
 • Øke kredittrammene til GIEK, med et utvidet mandat for små og mellomstore bedrifter.
 • Næringslivet må tas med på råd før tiltak lanseres for å sikre at tiltakene som iverksettes er målrettede.