DNB: – 2019 blir truleg det siste året med «oljeboom»

DNB meiner at situasjonen i norsk økonomi er i ferd med å gå over i ein normaltilstand, etter fleire år med høg vekst.
Innenriks

– 2019 blir truleg det siste året med «oljeboom» som skildring av den økonomiske stoda. Etter eit kraftig, men mellombels løft i investeringane på norsk sokkel, peikar pilene nedover, skriv DNB i ein ny rapport om dei økonomiske utsiktene.

Økonomane i DNB meiner det er tydeleg at veksten i norsk økonomi kjem til å minke framover.

– Etter ein gjennomsnittleg vekst på 2,5 prosent i åra 2000-2019, vil veksten i fastlandsøkonomien framover bli noko under 2 prosent, skriv DNB.

Den siste tida har veksten i bustadprisane flata ut. I fjor enda bustadprisane opp med 2,6 prosent, som er 0,2 prosent lågare vekst enn året før.

DNB meiner at dette, saman med arbeidsløyse og inflasjon rundt normale nivå og ein eksportvekst som blir hjelpt av ei svak norsk krone, gjer at Noregs Bank truleg heller ikkje vil røre renta i næraste framtid.

På verdsbasis var 2019 svært turbulent, særleg på grunn av handelskrigen mellom USA og Kina. Sjølv om dei to landa nyleg signerte ein avtale, og det er litt meir optimisme på veg inn i 2020 enn tidlegare, ventar ikkje DNB nokon rekyl i den økonomiske veksten globalt.

– Handelsbarrierane er vesentleg høgare enn før, og det er lite truleg at bedriftene no ser på handelskonfliktane som løyst. Dei kan, som oss, frykte at dei tvert imot vil auke igjen på eit seinare tidspunkt. Vi ventar derfor låg vekst i eksport og investeringar i åra som kjem, skriv DNB i rapporten.

(©NPK)