Høie: – Koronaepidemien er under kontroll

Koronasituasjonen er no under kontroll i Noreg, seier helseminister Bent Høie (H). Men det betyr ikkje at livet vender tilbake til normalen etter påske.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).   Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Innenriks

Høie la fram oppløftande nytt om smittespreiinga på ein pressekonferanse måndag ettermiddag.

– No viser nye tal frå Folkehelseinstituttet at kvar koronasmitta i Noreg sannsynlegvis smittar i gjennomsnitt 0,7 annan person. Det betyr at vi har fått koronaepidemien under kontroll, seier Høie.

Før dei strenge smitteverntiltaka vart innført 12. mars, smitta kvar person med korona i Noreg i gjennomsnitt 2,5 andre personar.

– Viss denne utviklinga hadde fått lov til å halde fram, så hadde vi sannsynlegvis i dag vore i same situasjon i Noreg som vi ser i enkelte land elles i Europa, sa helseminister Bent Høie.

Takka folket

Målet til regjeringa var at kvar smitta skulle smitte maks éin annan person, og akkurat no er målet nådd.

Derfor gav Høie ei stor takk til alle nordmenn som følgjer rådet frå styresmaktene.

– Innsatsen frå den norske befolkninga har gitt oss eit solid overtak, og det overtaket må vi behalde, seier han.

Men dei som håpar at vi etter påske kan vende tilbake til kvardagen vi kjende før, blir skuffa.

– Det blir ikkje som før. Så lenge vi har viruset i samfunnet vårt og ikkje har ein effektiv vaksine eller ei betre behandling, vil vi måtte ha tiltaka over lengre tid. Men det betyr ikkje at vi må ha tiltaka akkurat sånn som vi har dei no, seier Høie til NTB.

Han er likevel glad for at regjeringa ikkje treng å diskutere endå strengare tiltak.

Manglar utrekningar

Dei noverande tiltaka, dei strengaste i Noreg i fredstid, går ut 13. april. Regjeringa skal tysdag eller onsdag denne veka komme med ei avgjerd om kva som skjer etter det.

Regjeringa har fått ekspertråd om tiltaka, som skal liggje til grunn for avgjerda, men Høie medgir at dei ikkje har god nok kunnskap om korleis dei verkar enno.

– Vi har framleis ikkje utrekningar på kvart enkelt tiltak, men vi har gode faglege vurderingar. Det ligg til grunn for vurderingane til regjeringa. Så må vi sjå tinga i ein samanheng, seier han.

14.000 smitta

Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet opplyste at dei reknar med at drygt 14.000 menneske er eller har vore koronasmitta i Noreg, noko som utgjer 0,26 prosent av befolkninga.

– Det er vesentlege lågare enn det som er utrekna tidlegare, sa ho.

Viss smittetalet held fram med å liggje like lågt, vil talet på sjukehusinnleggingar dei næraste tre vekene òg liggje langt lågare enn først berekna.

Tala viser at det er store regionale forskjellar, med mest smitte i Oslo og Viken og minst i Nordland og Møre og Romsdal. Høie vil likevel ikkje seie at det dermed kan bety at tiltaka kan lettast i dei delen av landet som har minst smitte.

– Det at vi som land gjer mange av desse tinga saman, er viktig for å ha kontroll på smittespreiinga. Tala frå FHI viser kor lite som skal til for å miste den kontrollen, seier Høie, som likevel seier dette er noko dei vil diskutere i regjeringa når dei skal vurdere tiltaka vidare.

Aldri mål om flokkimmunitet

FHI-direktøren gjorde det klart at det aldri har vore aktuelt å la smitten spreie seg i samfunnet med mål om såkalla flokkimmunitet.

– Viss ein skulle hatt det som mål, så ville ein jo ha sleppt epidemien laus med dei forferdelege konsekvensane det ville hatt, seier ho.

– Når kan vi då seie oss ferdig med epidemien?

– Det kan vi anten når vi får vaksine, eller behandling som er så god at vi kan forhindre alvorleg sjukdom. Han kan òg rett og slett brenne ut, seier Stoltenberg til NTB.

Ho håper det vil komme ein vaksine, men seier det er lite sannsynleg at det vil skje raskare enn eitt og eit halvt år.