Klart SV-krav om økt skatt på arv, formue og utbytte

Bare gjennom økt skatt på formue, arv, utbytte og eiendom og redusert skatt på arbeid kan Norge nå målet om små forskjeller og velferd for alle, mener SV.
Innenriks

Onsdag ble programkomiteens forslag til nytt program for stortingsperioden 2021–2025 lagt fram.

Helt siden 2013 har SV hamret løs på regjeringens skattepolitikk, som partiet mener går i feil retning. Men programforslaget er også en klar beskjed til eventuelle rødgrønne samarbeidspartnere.

– Vi forventer at partier som fører en valgkamp mot høyresiden og lover alternativer, også kan gå inn på en økonomisk politikk som muliggjør en ny politisk kurs, sier programkomiteens leder Kirsti Bergstø til NTB.

– Da er man nødt til å ha en ny økonomisk politikk for å sikre velferd for de mange snarere enn formue for de få.

Dissens

SV vil øke den mye omtalte formuesskatten og gjøre den mer progressiv, samt fjerne rabatten for aksjer og driftsmidler.

Partiet vil dessuten tette skattehull som gjør det mulig å slippe unna formues- og selskapsskatt og innføre avgift på arv med et høyt bunnfradrag og nye trinn for ekstra stor arv. Som kjent ble arveavgiften fjernet kort tid etter den borgerlige valgseieren i 2013.

I forslaget fra flertallet i komiteen heter det at «inntektsskatten må gjøres mer progressiv med høyere skatt på høye inntekter, og lavere skatt på lave inntekter.»

Et mindretall har tatt dissens.

– Uenigheten er knyttet til om vi skal gå inn for å redusere skattene først og fremst for de med laveste inntekt, eller om det skal gjelde både lave og middels inntekter, sier Bergstø.

Grønn ny deal

Programforslaget er delt inn i fem hovedbolker, og to av dem er en ny, grønn deal og arbeid, velferd og fordeling.

– Grønn ny deal, en grønn og rettferdig omstilling nedenfra, er SVs plan for en start på den helt nødvendige omstillingen bort fra oljeavhengighet og over til flere næringer, sier Bergstø.

Men er det også strid om konkrete punkter i den grønne satsingen.

Mens et flertall i komiteen vil «si nei til videre utbygging av vindkraft på land som bunnfaste anlegg nær kysten», går et mindretall inn for en «restriktiv politikk» for utbygging av landbasert vindkraft.

Også tall- og tidfesting av utfasingen av oljenæringen splitter komiteen.

Flertallet ønsker at eksisterende utvinningstillatelser ikke må forlenges automatisk, men vurderes etter strenge krav til lønnsomhet og klimapåvirkning. Men et mindretall ønsker at man ikke skal forlenge utvinningstillatelser fra 2030, utover tillatelser som allerede er gitt.

22 dissenser

SVs programkomité skiller lag på 22 punkter i forslaget til nytt partiprogram. Blant annet vil et mindretall gjøre kvinnedagen 8. mars til en offentlig høytidsdag.

Samtidig ønsker et mindretall å «innføre en lov om husokkupasjon for å sikre at hus som står tomme over tid kan benyttes av folk med behov for det».

Et flertall ønsker å fjerne fraværsgrensen i videregående skole, mens et mindretall ønsker å erstatte kravet om legeerklæring for dokumentert sykefravær med egenmelding.

Programkomiteen går derimot enstemmig inn for en ny abortlov, som gir kvinnen siste ord ut 22. svangerskapsuke. Programkomiteen vil også bygge ut velferdstilbudet med gratis helsetjeneste til fylte 25 år og innføre gratis sjekk av tenner for dem over 75 år.

SVs program for stortingsperioden 2021–2025 skal vedtas på landsmøtet i slutten av april.

(©NTB)