Raudt vil auke skattane med 30 milliardar kroner

Raudt vil auke både skattane og oljepengebruken for å finansiere auka utgifter på i alt 44 milliardar kroner i det alternative statsbudsjettet sitt.
Innenriks

Raudt vil til liks med Arbeidarpartiet grave djupare i oljefondet enn regjeringa og bruke 14,7 milliardar oljekroner meir. Det gir ein oljepengebruk på 3,4 prosent, mot regjeringsforslaget om 3,2 prosent.

Talet er nøyaktig det same som Ap kom med då dei torsdag la fram det alternative budsjettet sitt. Og til liks med Ap vil Raudt bruke desse midlane til å finansiere inntektssikring for arbeidslause under koronakrisa, og dessutan arbeidsplassar og miljøsatsingar.

– For dårlege ordningar

– Dette er ein liten pris å betale for å sikre folk gjennom denne krisa, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes, som fredag presenterte det alternative budsjettet til partiet.

Budsjettet er delt i to, der den auka oljepengebruken skal dekkje ekstratiltak for å demme opp for koronakrisa. Her vil Raudt mellom anna sikre at fleire arbeidslause får rett til dagpengar ved å senke terskelen for kva ein må ha tent, og dessutan forlengje ordningane for dagpengar og arbeidsavklaringspengar (AAP). Partiet vil òg vidareføre kompensasjonsordningane for frilansarar og sjølvstendig næringsdrivande, særleg på kulturfeltet.

Raudt vil òg gjere fleire av koronatiltaka, som låglønnstillegget i dagpengeordninga, permanente.

– Koronakrisa har vist oss at ordningane for inntektssikring var for dårlege allereie før krisa kom. Raudt vil ha eit sterkare tryggingsnett for alle, seier Moxnes.

Auka skattar

I skattepolitikken skil Raudt seg likevel frå storebroren sin på venstresida. Der Ap i hovudsak vil vidareføre dagens skatteregime, halde avgiftsnivået uendra og berre auke skattane for høgtlønte og dei med store formuar, vil Raudt auke skatte- og avgiftsnivået med 30 milliardar kroner.

Men folk som tener under 600.000 kroner, altså meir enn to av tre nordmenn, vil ikkje få auka skatt, lovar partiet. Derimot vil dei som tener over 2 millionar, få ei betydeleg skatteskjerping. Raudt vil òg gjeninnføre skatt på arv over 5 millionar.

– Så langt har krisa forsterka Forskjells-Noreg. Hundre tusen har gått ned i inntekt, medan mange av dei aller rikaste har auka formuane sine. Denne utviklinga må vi snu saman, seier Moxnes.

Raudts budsjettalternativ vil nok bli studert nøye av resten av dei raudgrøne partia. Meiningsmålingane viser nemleg at Raudt kan hamne på vippen viss det blir raudgrønt fleirtal i valet neste haust.

Klimadugnad og gratis barnehage

Dei auka skatteinntektene vil partiet mellom anna bruke til innfasing av gratis barnehage, i første omgang for 5-åringar, gratis skulemat i barneskulen, innfasing av gratis tannhelse, kutte eigendelen på helsetenester, lågare billettprisar på kollektivtransport og fjerning av moms på norskprodusert frukt og grønt.

I tillegg vil partiet bruke nærare 5,5 milliardar på det dei omtaler som ein «klimadugnad», med investeringar i mellom anna verftsindustrien, energieffektivisering, ladestasjonar landet rundt og klimatiltak i industrien.

– staten må stille opp med milliardane som trengst for å setje folk i gang, seier Moxnes.

(©NPK)