Regjeringa vil la fleire studere frå heimekontor – òg etter korona

Koronaen har gitt fleire moglegheita til å ta utdanning heimanfrå. Og sånn vil statsministeren og forskingsministeren at det skal halde fram etter pandemien.
Innenriks

– Eg kunne godt tenkje meg å lære meir programmering, seier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Ho meiner at alle kan ha behov for litt etterutdanning. Og for sånne som henne, som er godt etablerte ein stad, er det ikkje like lett å flytte til ein ny by for å studere på heiltid.

Derfor set statsministeren og forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) no i gang arbeidet med ein ny strategi for å få på plass fleire fleksible og såkalla desentraliserte studietilbod, der meir av undervisninga kan gå digitalt.

– Det er ikkje berre 19-åringen som er den framtidige studenten. Det er òg 40-åringen som vel å byggje på det dei allereie kan, seier Solberg.

Meir tilgjengeleg

Asheim fullførte aldri studiane sine, og kan eigentleg gjerne tenkje seg å gjere det digitalt ein gong i framtida. Han meiner at universitet og høgskular i framtida i større grad må gjere seg tilgjengeleg for folk i alle fasar av livet.

– Gjennom korona har vi eigentleg lært litt. Universiteta og høgskulane rigga ganske kjapt opp ei rekkje nye tilbod som lét seg kombinere med folk som eigentleg var i heiltidsjobb, seier han.

No vil han sjå meir av dette.

– Strategien er ikkje eit koronatiltak. Den skal samle saman dei døma vi har i dag, og peike framover for korleis utdanning skal gjerast tilgjengeleg for folk over heile landet i ulike livssituasjonar, seier han til NTB.

Ny satsing

Regjeringa har allereie sett av 132 millionar kroner til å utvikle fleksible utdanningstilbod i årets statsbudsjett. Og før sommaren vil dei leggje fram den nye strategien sin om desentralisert og fleksibel utdanning for åra som kjem.

Arbeidet med strategien blir sparka i gang når Solberg og Asheim tysdag skal møte alle universiteta og høgskulane til den årlege kontaktkonferansen.

– Situasjonen for dagens studentar, med altfor mykje digital undervisning under pandemien, skal ikkje bli permanent. Men for mange vaksne, som har behov for ekstra utdanning eller har lyst til å ta ein ny, så er nok det eit betre tilbod å følgje med digitalt, enn å flytte til ein by, seier forskings- og høgare utdanningsministeren.

I tillegg til etter- og vidareutdanning er planen å kunne tilby fleire heile bachelorgradar og masterprogram meir fleksibelt, slik at nye, unge studentar òg vil ha moglegheita ta heile studieløpet frå kvar som helst i landet.

– Viss du er i ein livssituasjon som gjer det vanskeleg, så kan du få desentralisert utdanning. Det må vi berre ta inn over oss, seier Solberg.

– Demokratisering

Statsministeren omtaler omleggingane som ei demokratisering.

– Det gjer høgare utdanning tilgjengeleg for langt fleire enn i dag. Det er ein del menneske som nettopp på grunn av livssituasjonen eller av økonomiske grunnar ikkje kan ta seg eit heilt friår eller reise og vere ein annan stad, seier ho.

– Men vil dette bety færre utdanningsinstitusjonar i distrikta i framtida, viss alt kan tilbydast digitalt frå Oslo?

– Det er ikkje sånn at alt skal vere i Oslo. Tvert imot så meiner eg at dette gir moglegheita for å utvide talet på studentar andre stader. Du kan ha ein institusjon i Tromsø som gir utdanning til folk Kristiansand. Dei gode fagmiljøa får fleire bein å stå på når dei kan levere eit tilbod til heile landet.

Asheim påpeikar at Noreg bruker 40 milliardar kroner i året på utdanningsinstitusjonane.

– Dei må tilpasse seg behova som heile samfunnet har, og ikkje berre vere retta inn mot heiltidsstudenten på 20 år. For mange unge studentar er det eit sjølvstendig poeng å flytte til ein ny stad for å studere og møte menneske. Men for folk som er eldre, er det betre å ha meir fleksibilitet, seier han.


(©NPK)