Gigantaksjon mot kryptert nettverk førte til over 20 siktingar frå Kripos

Kripos har sikta 21 personar som følgje av ein stor internasjonal politioperasjon mot organisert kriminalitet.
Innenriks

Siktingane omhandlar to forskjellar sakskompleks, opplyser Kripos. Det er òg teke beslag i fleire typar narkotika, våpen og to handgranatar.

– Operasjonen og resultata viser viktigheita av både internasjonalt politisamarbeid, og samarbeidet mellom politidistrikt og særorgan, seier Kripos-sjef Kristin Kvigne i ei pressemelding.

– Vi kan samtidig ikkje sjå bort frå at fleire personar blir sikta i eksisterande eller nye sakskompleks, basert på informasjonen vi har fått gjennom operasjonen, seier han.

Operasjonen har vore retta mot organiserte kriminelle nettverk i ei rekkje land ved å lese av krypterte meldingar mellom tunge kriminelle.

Ifølgje Kripos har samarbeidet avdekt straffbare handlingar og nettverk i Noreg som det hadde vore vanskeleg og ressurskrevjande å avdekkje på eiga hand.

Etterforskinga har vore retta mot EncroChat og EncroPhone, som tilbyr avansert kryptert kommunikasjon mellom brukarar, som ifølgje Europol og Eurojust i stor grad har vore organiserte kriminelle. På verdsbasis hadde tenestene rundt 60.000 brukarar, ifølgje britiske National Crime Agency (NCA).

(©NPK)