Nærare 30.000 kan bli tekne ut i streik – dei mest koronautsette bransjane blir skjerma

LO har prøvd å skjerme koronautsette bransjar frå den moglege streiken, men blir det ikkje semje i lønnsoppgjeret, kan kollektivtrafikken rammast knallhardt.
Innenriks

LO varslar at dei vil ta ut i overkant av 23.500 medlemmer i streik, fleire av dei innan buss- og transport, dersom det ikkje blir semje med NHO innan meklingsfristen. Ei rekkje ferjesamband blir òg ramma.

LO-leiar Peggy Hessen Følsvik seier at dei alltid har som mål å bli samde, men at dei er førebudde på streik, dersom det blir nødvendig.

– Det blir nok ei tøff mekling. Vi står ganske langt frå kvarandre. NHO har kravd at arbeidstakarar går ned i kjøpekraft, og det er ikkje aktuelt for LO å akseptere. Vi ligg på ei linje der vi vil sikre kjøpekrafta til folk, seier Følsvik til NTB.

– Eg håpar at dei som blir ramma av streiken, ser viktigheita av det at vi ikkje skal ha reallønnsnedgang i dette landet. Det er ikkje det som må til når vi skal få hjula i gang igjen på den andre sida av denne pandemien, seier Følsvik.

Ho håpar at god hjelp av Riksmeklaren vil gjere det mogleg å oppnå semje òg denne gongen.

Koronautsette bransjar blir skjerma

– Viss vi ikkje kjem til semje med NHO innan meklingsfristen, tek YS ut over 5.500 bussjåførar over heile landet i streik, opplyser Eirik Bornø, leiar for YS Privat.

Ein streik vil truleg føre til at alle rutebussar står, opplyser YS.

– Ein konflikt kan alltid gå utover ein tredjepart. Det beklagar eg på det sterkaste. Eg trur likevel dette er så viktige spørsmål at det er noko folk har forståing for, seier Følsvik.

Først og fremst er det transportbransjen som blir prega.

Også innanfor matvareproduksjon er medlemmer tekne ut, men LO har halde unna den viktigaste matproduksjonen. Koronautsette bransjar er òg unnatekne.

– Vi har prøvd å halde unna dei mest koronautsette bransjane. Det er eit solidarisk uttak sånn sett: Det er arbeidstakarar i bransjar som ikkje har merka koronakrisa så godt som stiller opp for dei som har arbeidsplassar i mest utsette bransjar, seier Følsvik, og fortel at hotell, servering og typiske serviceyrke er haldne unna.

– Dette er aller viktigast for dei som har vore mest utsette gjennom denne krisa, å sikre kjøpekrafta deira, og å gi eit låglønnstillegg, synest eg er viktig.

Møtest til helga

LO og YS sende tysdag sine varslar om plassoppseiing i det første streikeuttaket til Riksmeklaren og NHO.

Meklinga i lønnsoppgjeret i år startar hos Riksmeklaren fredag, og fristen for å bli samde går ut ved midnatt natt til søndag 11. april.

– Viss partane ikkje blir samde innan fristen, vil 23.548 arbeidstakarar i NHO-bedrifter streike frå byrjinga av arbeidstida, seinast frå klokka 06, søndag 11. april, opplyser LO.

Ein eventuell streik kan etter kvart òg bli utvida.

Fleire bransjar

LO-medlemmene som blir tekne ut i streik, strekker seg over fleire bransjar, viser den fullstendige lista. Mellom anna industri, bygg og anlegg.

– Med dette streikevarselet viser vi styrken og solidariteten i frontfagsmodellen. Vi tek kampen for heile arbeidslivet mot NHOs provoserande krav om reallønnsnedgang og stiller oss solidarisk bak kravet om eit ekstra lønnsløft for dei lågast lønte, seier Følsvik.

Varselet frå YS omfattar tilsette i busselskap over heile landet.

– Vi håpar sjølvsagt å unngå arbeidskonflikt, men dette er no opp til NHO. Å halde oppe kjøpekrafta er både eit på tide, men også svært moderat krav i den situasjonen vi no er i, seier Bornø.