Semje om Nasjonal transportplan – plussar på 5 milliardar

Stortingsfleirtalet vender Framstegspartiets vegbyggingsiver ryggen og går i store trekk inn for regjeringsforslaget til Nasjonal transportplan (NTP).
Innenriks

Etter forslag frå regjeringspartia Høgre og Venstre blir totalramma auka med 5 milliardar kroner.

– Vi har fått brei tilslutning til ramma som regjeringa har lagt, og hovudprioriteringane. Det er vi godt fornøgd med, seier saksordførar Helge Orten (H) i samferdselskomiteen til NTB.

Transportplanen skal behandlast i Stortinget måndag neste veke og vil gjelde frå 2022 til 2033. Totalt har NTP ei ramme på drygt 1.200 milliardar kroner, og 123 milliardar er bompengar. Planen er den sjette i rekkja som Stortinget vedtek.

Semje med Frp umogleg

Først måndag kveld, etter eit nesten fem timar langt møte, vart komiteen ferdig med innstillinga.

– Vi prøvde å få til ein avtale med Frp, men det var ikkje mogleg å få til ei heilskapleg løysing, seier Orten.

Frp kravde i utgangspunktet ein betrakteleg budsjettauke på 400 milliardar kroner, men det ville ingen av dei andre partia vere med på. I innstillinga blir kravet omtalt som eit «luftslott» med «urealistisk finansiering».

– Grisedårleg

Frp kritiserer på si side dei andre partia for ikkje å tore å satse.

– Vi hadde ikkje rekna med å få fleirtal for alle dei ekstra prosjekta våre, men at den andre opposisjonen nærast ikkje har ei einaste ekstra krone å løyve, er djupt skuffande, seier Frps samferdselspolitiske talsperson Bård Hoksrud.

Han meiner regjeringa knapt klarer å levere anna enn knappar og glansbilete med den nye transportplanen

– Dette kan ikkje seiast å vere anna enn grisedårleg, seier han.

Den raudgrøne opposisjonen – Ap, Sp og SV – kritiserer på si side regjeringa mellom anna for systematisk å nedprioritere kysten. Berre 3 prosent av totalramma er sett av til infrastrukturtiltak langs kysten, påpeikar dei.

Ingen enkeltprosjekt

Men dei ulike prioriteringane blir ikkje tema når Stortinget stemmer over planen måndag.

– Det fine no er at det ikkje kjem til å bli stemt over enkeltprosjekt. Då hadde NTP berre vorte ei lang ønskeliste. No unngår vi det. Det har vore eitt av hovudmåla med planen, seier Orten.

Mot stemmene til regjeringspartia går likevel opposisjonen inn for at det skal utarbeidast ein nasjonal strategi for å sikre nok ladestasjonar for elbilar i 2022.

Alle partia er òg samde om at det skal utarbeidast ein nasjonal gjennomføringsplan for skredsikring av alle riks- og fylkesvegar.

– Bør skrotast

Samtidig inneheld innstillinga 173 ulike forslag frå mindretalet i komiteen. Det er ti gonger meir enn førre gong Stortinget behandla Nasjonal transportplan.

Eit politisk lappeteppe, meiner direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner, som meiner partitaktiske omsyn ligg bak på grunn av valet til hausten.

– Den regjeringa som sit etter valet, bør skrote planen og starte på nytt, seier han i ei pressemelding.

Dei 1.200 transportmilliardane er fordelte slik:

* 520 milliardar til riksvegar

* 52 milliardar i tilskot til fylkesvegar

* 393 milliardar til jernbane

* 33 milliardar til kystforvaltning

* 80 milliardar til bytiltak

* 5 milliardar til lufthamner

* 3 milliardar til satsingar på tvers av transportsektorane

(©NPK)