Dom gir støttekontakt rett til ansettelse

En støttekontakt i Ålesund har fått medhold i Frostating lagmannsrett på at hun har krav på fast ansettelse i kommunen. Dommen kan få store konsekvenser.

Gode venner: Mathias Myklebust og Markus Lindgren Andreassen går både på kino og i svømmehallen, men Mathias innrømmer at noen omganger med FIFA foran dataskjermen også står høyt på ønskelista når de to er sammen. 

– Dommen bekymrer nok kommunene

Kjetil Edvardsen

Vant fram: Kjetil Edvardsen førte saken for støttekontakten i Ålesund. 

Anker: Line Thomassen hos kommuneadvokaten sier at dommen blir anket bl.a. for å få en del avklaringer om forskjellen mellom ansatt og oppdragstaker. Foto: Ålesund kommune 

Nyheter

Støttekontakter og avlastere inngår avtaler med kommunene som såkalte oppdragstakere. Men fordi de ikke er ansatte, har de verken de rettighetene eller pliktene som følger med et ansettelsesforhold.

Bedre tjeneste

– Norske kommuner har fram til nå kjøpt tjenester og inngått oppdragsavtaler med støttekontakter og avlastere, men disse har ikke rett til f.eks. sjukepenger, feriepenger og pensjonsavtaler. Vi mener at disse må betraktes som arbeidstakere, og at det også vil gi en bedre og mer forutsigbar tjeneste, sier advokat Kjetil Edvardsen i Fagforbundet.

Han førte saken for støttekontakten både i tingretten og lagmannsretten som begge kom fram til at vedkommende har rett til fast ansettelse. I dommen fra lagmannsretten ble det lagt vekt på at ålesundskvinnen i rollene som avlaster og støttekontakt stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon for en bruker med stort oppfølgingsbehov. Videre at hun har et klart ansvar for å underordne seg kommunens ledelse og kontroll i forbindelse med oppgaver hvor kommunen har et lovpålagt ansvar.

– Det er ca. 25.000 støttekontakter og avlastere i Norge som vil få rett på både bedre lønn, sykepenger og feriepenger dersom dommen blir stående. Dette bekymrer nok kommunene, tror Kjetil Edvardsen.

Kostbart

– Det er ikke økonomien som er det sentrale i denne saken, sier advokat Line Thomassen hos kommuneadvokaten. Vi anker dommen fordi det bl.a. er nødvendig å avklare hvor skillet mellom oppdragstakere og arbeidstakere skal gå innenfor helse- og omsorgssektoren.

Thomassen mener at dommen får store konsekvenser for alle parter dersom den blir stående.

– Og konsekvensene blir størst for brukerne, sier hun og bruker følgende eksempel:

– Arbeidsmiljøloven tillater ikke at en ansatt er på jobb 48 timer uten pause eller avløsning. Det betyr at familier med barn med funksjonsnedsettelser som trenger helgeavlastning, må få avlastning på institusjon i stedet for hos en avlaster som familien allerede har en relasjon til. Thomassen mener at for støttekontaktene og avlasterne er det også viktig å ha fleksible ordninger for arbeidstider, ferier og innhold i tjenesten.

– For mange er dette avgjørende for at de ønsker å jobbe som avlaster eller støttekontakt, sier Thomassen.For kommunen blir konsekvensene at tjenestene må organiseres på en annen måte der økonomien også er en del av hele bildet.

– Kommunen kan ikke bruke uforholdsmessig mye ressurser på en tjeneste som bare er en liten del av det samlede helse- og omsorgstilbudet, slår Thomassen fast.

Fritid

I dommen står det at kommunens advokater trakk fram at en jobb som avlaster eller støttekontakt ikke nødvendigvis trenger det vernet som arbeidsmiljøloven gir. Det ble hevdet at dette arbeidet i noen tilfeller kan betraktes som en fritidssyssel.

Både Thomassen og Edvardsen bekrefter at det er stor interesse rundt omkring i kommunene for dommen. I rettssaken stilte også KS med advokathjelp for Ålesund kommune. Dersom Høyesterett velger å behandle anken, er det ventet en avgjørelse tidlig på nyåret.