Statsråd Anniken Hauglie svarer i fosterfarsaken:

Vil vurdere regler

– Dette gir håp, mener stortingsrepresentant Rigmor Andersen Eide (KrF). Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har svart på spørsmål om hun vil vurdere å endre regelverket slik at fosterforeldre ikke mister inntekt ved permittering.

Minister svarer Anniken Hauglie er arbeids- og sosialminister.  Foto: Scanpix

Fakta
  • En fosterfar mistet deler av dagpengene da han ble permittert fra jobben.
  • Begrunnelsen var at det ikke var tatt med i vurderingen at han var fosterfar.
  • Nav regnet på godtgjørelsen ekteparet fikk som fosterforeldre og fant at for fosterfars vedkommende utgjorde dette 13,59 timer per uke.
  • Nav trakk tilsvarende lønn fra dagpengene: ca. 10.000 kroner i måneden.
  • Barnevernet har bestemt seg for å dekke mannens tap på i alt ca. 50.0000 kr.
Nyheter

Spørsmålet som ble reist av Andersen Eide (KrF) på bakgrunn av en artikkel i  Sunnmørsposten 6. april om en fosterfar som ble trukket i dagpengene fordi han var fosterfar.

– Regjeringen har signalisert at den vil gå igjennom ulike inntektssikringsordninger i folketrygden, med sikte på at det skal lønne seg å arbeide. En del kan få betydning for fosterforeldre, svarer Anniken Hauglie.

Fosterforeldre får pensjonsgivende inntekt


Fosterbarn:

Krever at Solveig Horne rydder opp i fosterbarn-trøbbel

– Min første reaksjon var at jeg trodde dette måtte bero på en misforståelse. Jeg trodde ikke det var mulig!

– Den økonomiske godtgjørelsen til fosterforeldrene skal gjenspeile den innsatsen de gjør ved å påta seg et omsorgsoppdrag for samfunnet. Godtgjørelsen er pensjonsgivende, skattepliktig inntekt, sier statsråden.

Hun viser til at det å være fosterforeldre har i liten grad karakter av å være ordinært lønnsarbeid. Oppgaven oppfattes mer på linje med å ta seg av egne barn, enn som et ordinært arbeid.

– Jeg forstår derfor at mange reagerer på at dagpengene blir avkortet, og i noen tilfeller faller helt bort, som følge av at arbeidsløse eller permitterte har påtatt seg oppdrag som fosterforeldre.

Jeg ser at graderingsreglene kan virke urimelig, men det er både fordeler og ulemper ved at arbeidsgodtgjørelsen blir regnet som pensjonsgivende inntekt, skriver statsråden.

Les også: Stortingsrepresentantar reagerer på NAV-kutt til fosterfar

Les også: Barnevernet velger å betale dagpenger til fosterfar

Gjør som flere enn 25.000 andre - lik smp.no på Facebook

Frykter uthuling av regelverket


Må «si opp» barnet for å få dagpenger

I fjor høst blir en fosterfar på Sunnmøre permittert i jobben. Måneden etter stopper NAV ca. 10.000 kroner i måneden av dagpengene hans – fordi ekteparet mottar støtte som fosterforeldre.

– Generelt er det lite ønskelig å gi særregler for enkeltgrupper.

Både fordi det er krevende å begrunne noen enkeltgruppers særbehov fremfor andres, og fordi unntak generelt fører til at mindre oversiktlig regelverk.

Unntak øker også risikoen for uthuling av de grunnleggende vilkårene i dagpengeordningen, blant annet om tap av arbeid og inntekt og om å være fullt disponibel for arbeidsmarkedet.

Her kan du lese hele svaret fra statsråd Anniken Hauglie:

«Stortingsrepresentant Rigmor Andersen Eide har stilt meg følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

"I Sunnmørsposten 6. april 2016 fremgår det at en person som er permittert får redusert dagpengeutbetaling på grunn av at han og hans kone er fosterforeldre. Det er i dag et stort behov for fosterforeldre, og det er derfor nødvendig at fosterforeldre ikke skal komme økonomisk dårligere ut. Vil statsråden vurdere å endre regelverket slik at fosterforeldre ikke mister inntekt ved permittering?"

– Regjeringen er opptatt av å gi gode rammebetingelser, veiledning og støtte til familier som påtar seg det viktige ansvaret det er å være fosterforeldre. Barne- og likestillingsministeren har nylig levert en stortingsmelding om dette tema.

Dagpenger skal gi delvis dekning for bortfall av arbeidsinntekt på grunn av arbeidsløshet. For å ha rett til dagpenger må man ha tapt arbeidsinntekt og arbeidstiden må være redusert med minst 50 prosent. Det er også et vilkår at man er reell arbeidssøker, dvs. aktiv arbeidssøker og disponibel for ethvert jobbtilbud, hvor som helst i landet.

Dagpengene blir gradert (avkortet) forholdsmessig etter antall arbeidede timer. For dagpengemottakere som arbeider mer enn 50 prosent av vanlig arbeidstid, faller dagpengene helt bort. Som hovedregel skal alle timer med lønnet og ulønnet arbeid føre til reduksjon i utbetaling av dagpenger. Fosterhjemsgodtgjørelsen består av arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning. Arbeidsgodtgjørelsen blir utbetalt som lønnsinntekt. Det betyr at dagpengene graderes mot denne inntekten ved at den omregnes til arbeidstimer, basert på høyeste avlønning for barnehageassistenter i kommunen. Hvor mange timer dette utgjør per meldeperiode avhenger av størrelsen på godtgjøringen og barnehageassistentlønnen i vedkommende kommune.

Den økonomiske godtgjørelsen til fosterforeldrene skal gjenspeile den innsatsen de gjør ved å påta seg et omsorgsoppdrag for samfunnet. Godtgjørelsen er pensjonsgivende, skattepliktig inntekt. Fordelen med dette er at den dermed også gir opptjening til dagpenger og andre trygdeytelser. Fosterhjemsforeningen har lenge vært opptatt av at godtgjørelsen de mottar skal gi rett til opptjening av trygderettigheter og pensjon. På den annen side betyr dette at et oppdrag som fosterforeldre kan føre til at fosterforeldre som blir arbeidsledig eller permittert fra annet arbeid, ikke får eller kun får graderte dagpenger.

Å være fosterforeldre har i liten grad karakter av å være ordinært lønnsarbeid. Oppgaven oppfattes mer på linje med å ta seg av egne barn, enn som et ordinært arbeid. Jeg forstår derfor at mange kan reagere på at dagpengene blir avkortet og i noen tilfeller faller helt bort som følge av at arbeidsløse eller permitterte har påtatt seg oppdrag som fosterforeldre. Jeg ser at graderingsreglene kan virke urimelig, men det er som nevnt, både fordeler og ulemper ved at arbeidsgodtgjørelsen blir regnet som pensjonsgivende inntekt.

Generelt er det lite ønskelig å gi særregler for enkeltgrupper. Både fordi det er krevende å begrunne noen enkeltgruppers særbehov fremfor andres, og fordi unntak generelt fører til et mindre oversiktlig regelverk. Unntak øker også risikoen for uthuling av de grunnleggende vilkårene i dagpengeordningen, bl.a. om tap av arbeid og inntekt og om å være fullt disponibel for arbeidsmarkedet.

Regjeringen har signalisert at den vil gå gjennom de ulike inntektssikringsordningene i folketrygden, med sikte på at det skal lønne seg å arbeide. En del av dette vil omfatte en generell gjennomgang av graderingsreglene, som også kan få betydning for fosterforeldre.

Med hilsen

Anniken Hauglie»

Les flere nyheter her