Ordfører ber Helse Midt utsette neonatal-nedlegging

Ålesund bystyre ber Helse Midt om å vente med å legge ned avdelinga for tidligfødte ved Ålesund sjukehus.

Premature Ei ekspertgruppe føreslår å flytte behandlinga av ekstremt tidlegfødte barn frå Ålesund til Trondheim. ILLUSTRASJONSFOTO: SCANPIX 

Nyheter

Helse Midt-Norge oppnevnte i januar ei ekspertgruppe som seinere anbefalte å flytte behandling av premature barn, født før uke 26, fra Ålesund sjukehus til St. Olavs Hospital i Trondheim.

– Rapporten har skapt uro i Helse Møre og Romsdal, skriver ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal, i brevet til helseforetaket.


Prematur-avdelinga i Ålesund

Reagerer kraftig på nyfødt-rapport

– Resultatmessig er det ikke mulig å skille Ålesund og St. Olavs, erkjenner medlem i ekspertgruppe som anbefaler å sentralisere tilbudet for premature barn i Trondheim.

Det er ikke mulig å finne forskjell i faglig kvalitet mellom sjukehusene, derfor er det brukt systemkvalitet som sammenligningsgrunnlag, skrive hun i brevet.

– Ei ny sentralisering vil øke den økonomiske utfordringa for Helse Møre og Romsdal. Slik finansieringa av sjukehusdrift er i dag, vil dette kunne bety overføring av opptil 10 millioner kroner fra HMR til St. Olavs.

Dokumentert god kvalitet

Hun mener at ønsket om et «likeverdig tilbud» med nærhet og dokumentert god kvalitet taler for å opprettholde dagens tilbud.

Ifølge ordføreren er det flere momenter som taler for at Helse Midt-Norge utsetter saken:

– Erfaringer fra brukerrepresentanter må fram før beslutninger tas. På samme måte må konsekvensene av lang reiseveg for kvinner med truende prematur fødsel kartlegges. Helseforetaket må lytte til de ansatte og den kunnskapen i innehar om sine avdelinger ved de respektive fødeavdelingene. Flytting av funksjoner og behandlingstilbud kan lett føre til dårlig samarbeidsklima mellom de ulike sjukehusene, og i verste fall få negative konsekvenser for pasientene.

– Derfor er det viktig at både positive og negative konsekvenser er godt utredet før beslutninger tas, avslutter ordføreren som har et enstemmig Ålesund bystyres støtte bak brevet.

Fylkestinget i Møre og Romsdal har tidligere gitt uttrykk for den samme bekymringen.


Neonatal-avdelinga:

– St. Olavs blir favorisert

Fagmiljøet ved neonatal intensiv i Ålesund har svart ekspertgruppa som vil samle de ekstremt tidligfødte i Trondheim.

 

Leserinnlegg fra neonatal intensiv:

Føler seg ikke verdsatt

Spesialsjukepleiere ved neonatal intensiv stiller spørsmål om habiliteten til noen av aktørene rundt flytting av avdeling for tidlig fødte barn.